Apraksts

“Literatūra 7. klasei. Kompetenču pieeja”. 1. daļa un “Literatūra 7. klasei. Kompetenču pieeja”. 2. daļa – mācību komplektizdevums (mācību grāmatas, klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir komplektizdevuma “Literatūra 7. klasei” 1. daļa un “Literatūra 7. klasei” 2. daļa papildināti un pilnveidoti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747 (2018. gada 27. novembrī) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Sagatavošanā arī autorprogramma, kura palīdzēs realizēt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus skolēnam pamatskolā mācību priekšmetā “Literatūra”(4.–9. kl.).

Ar mācību komplektizdevuma 1. daļu skolēni turpina apgūt mācību priekšmetu “Literatūra”. Mācību grāmatā piedāvāti latviešu autoru darbi, kas sniedz ieskatu Ausekļa dzejā (temats “Tautas ideāli un es”), latviešu autoru prozā, aplūkojot tādas tēmas kā “Biogrāfiskā proza”, “Miniatūra” (temats “Bērnības iespaidi). Tematā “Gadskārtu svētki” (tēma “Folklora’) skolēni iepazīs Ziemassvētku, Lieldienu, Jāņu, Miķeļu tradīcijas, kuras atklātas mūsu folklorā.

Mācību grāmatas (1., 2. daļa), kuru moto “Uzcel savu Gaismas pili”, rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt savas zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu un tematu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.
Mācību grāmatām ir pievienots papildsaturs saitē, kurā iekļauti klausīšanās teksti (audiofaili), darba lapas, kuras skolēni var atvērt word doc. formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas arī izdrukāt, pielikumi (arī word.doc formātā), kuri piedāvā atbalsta materiālu pašvadītām mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu mācīšanās procesu, sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai. Mācību grāmatās pievienoto saturu apzīmē ikonas, kurās norādīta atbilstošā darba lapa, pielikums vai klausīšanās teksts.

“Literatūra 7. klasei”, 2. daļa skolēniem piedāvā iespēju papildināt un padziļināt iepriekš gūtās zināšanas un izpratni par literatūras veidiem un žanriem.

Skolēni iepazīs autorus, kuri savā daiļ­radē uzsvēruši nozīmīgākās vērtības, kas nepieciešamas katra cilvēka garīgai attīstībai. Šo personību dzīve un pārliecība vienmēr bijusi nesaraujami saistīta ar tautas likteņgaitām.

Tematā “Sevis izziņa” (tēma “Dzeja”) skolēni padziļinās priekšstatu par dzejas savdabību un gūs ieskatu romantisma dzejā, vērtējot Aspazijas dzeju un padziļinot iepriekšējos mācību gados rasto priekšstatu par dzejnieces personību. Tematā “Cilvēku attiecības” (tēma “Proza”) skolēni padziļinās izpratni par noveli (R. Blaumanis. “Nāves ēnā”), romānu (J. Klīdzējs. “Cilvēka bērns”), garstāstu (V. Žeļezņikovs. “Putnubiedēklis”) un literāro pasaku (K. Skalbe. ‘Sarkangalvīte”, “Kalna gars un milzis”, A. de Sent-Ekziperī. ‘Mazais princis”).

Mācību grāmatā rodamas idejas “Lasītāju semināriem” par Z. Ērgles garstāstiem un jaunāko bērnu un jauniešu literatūru, ieteikumi, kā izvēlēties grāmatas patstāvīgai lasīšanai. Aplūkots arī temats “Mantojums un tā izzināšana” (tēma “Kultūrvēsture”), akcentējot 7. klasē apgūtos literāros darbus.

Mācību grāmatām ir pievienots papildsaturs saitē, kurā iekļauti klausīšanās teksti (audiofaili), darba lapas, kuras skolēni var atvērt word doc. formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas arī izdrukāt, pielikumi (arī word.doc formātā), kuri piedāvā atbalsta materiālu pašvadītām mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu mācīšanās procesu, sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai. Mācību grāmatās pievienoto saturu apzīmē ikonas, kurās norādīta atbilstošā darba lapa, pielikums vai klausīšanās teksts.

Pielikumu paraugi 7. klasei

Iesaki draugiem