Apraksts

Mācību grāmata un tās papildsaturs (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir “Literatūras 4. klasei” papildināts un pilnveidots izdevums. Tas atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību grāmatu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā.

Ar šo izdevumi skolēni sāk apgūt mācību priekšmetu “Literatūra”. Mācību grāmatā piedāvāti latviešu un cittautu autoru darbi, kas sniedz ieskatu Raiņa un Jura Kronberga bērnu dzejā, V. Plūdoņa poēmā “Eža kažociņš”, I. Ziedoņa literārajā pasakā, I. Samauskas, J. Zvirgzdiņa, E. B. Vaita, A. Lindgrēnes, O. L. Kirkegora stāstos. Skolēni iepazīs arī tautasdziesmas par putniem un dzīvnieku pasakas. Lai rosinātu lasītprieku, mācību grāmata piedāvā skolēniem piedalīties lasītāju semināros, kuros viņiem būs iespēja patstāvīgi izvēlēties, lasīt un apspriest sev tīkamus literāros darbus.

Mācību grāmata, kuras moto “Es un dažādā pasaule”, rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt savas zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu ”Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili).
  • Darba lapas, kuras skolēni var atvērt word doc. formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt.
  • Pielikumi (arī word.doc formātā), kuri piedāvā atbalsta materiālu pašvadītām mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi izturēties pret mācībām, sekot tām līdzi, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai. Mācību grāmatā pievienoto papildsaturu apzīmē atbilstošas norādes – darba lapa vai pielikums, vai klausīšanās teksts.

Iesaki draugiem