Apraksts

Izdevums izmantojams kopā ar mācību grāmatu „Mājturība 7. klasei”. Atbilstoši skolēnu grāmatas nodaļām autori izstrādājuši mācību mērķus un uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, stundu sadalījumu, katras tēmas metodisko apskatu un papildmateriālus.
Autori piedāvā savu pieeju mājturības mācīšanai 7. klasē, vienlaikus uzsverot brīvas interpretācijas nepieciešamību ikviena skolotāja darbā. Skolotāja grāmatā ievietotā mājturības kursa programma piedāvā iespēju izvērtēt skolēnu mācību sasniegumus 7. klases beigās.
Izdevums ir paredzēts ne tikai jaunajiem skolotājiem, bet arī pieredzes bagātajiem pedagogiem.

Iesaki draugiem