Apraksts

Metodiskais līdzeklis paredzēts skolotājiem, kuri darbam ar skolēniem izvēlējušies mācību grāmatu “Psiholoģija vidusskolai”. Šis izdevums palīdzēs efektīvāk izmantot mācību grāmatā ietverto materiālu, lai realizētu Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standartu “Psiholoģija”. Metodiskajā līdzeklī piedāvāta skolotāja darba organizācijai nepieciešamā informācija:
 mācību metožu un metodisko paņēmienu raksturojums,
 mācību priekšmeta un katras tēmas mērķi,
 aktivitāšu – uzdevumu, diskusiju, lomu spēļu – detalizēts apraksts,
 pārbaudes darbu paraugi.
Mācību komplektizdevuma autori iesaka skolotājiem pievērst uzmanību galvenokārt skolēnu praktiskās pieredzes pilnveidošanai, attīstot viņu prasmi izmantot psiholoģijas teorētiskās atziņas ikdienā.

Iesaki draugiem