Apraksts

Mācību grāmata veidota, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ieteikto, projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izstrādāto Mācību priekšmeta programmu bioloģijā 7.–9. klasei.

Atbilstoši mācību priekšmeta programmai mācību grāmatā ir mainīta satura izklāsta secība. Ievadam seko nodaļa par zīdītājiem, tad par putniem, rāpuļiem, abiniekiem, zivīm, posmkājiem, gliemjiem, tārpiem, zarndobumaiņiem. Mācību grāmatas pēdējā nodaļā ir stāstīts par dzīvniekiem dažādās ekosistēmās.
Katras nodaļas satura izklāstu papildina uzdevumi dažādu prasmju apgūšanai, bet nodaļas noslēgumā ir uzdevumi skolēnu zināšanu paškontrolei. Katrai nodaļai ir izstrādāts pētnieciskais darbs.

Mācību grāmatu papildinās skolotāja grāmata, kurā būs ieteikumi daudzveidīgu mācību metožu izmantošanai bioloģijas stundās, mācību satura apguves tematiskais plānojums, kā arī nobeiguma pārbaudes darbi un to vērtēšanas kritēriji.

Iesaki draugiem