Apraksts

“Latviešu valoda 7. klasei (ar papildsaturu)” ir pārstrādāts un papildināts “Valodas labirinti. Santa Grigus, Baiba Zeiļaka. Latviešu valoda 7. klasei” izdevums. Mācību grāmata ir sagatavota atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā. Tā ir veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevums apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijā 2023. gadā.

Grāmatā mācību saturs izkārtots astoņās nodaļās.

1. nodaļā aplūkots temats “Mēs vērojam un domājam, vērtējam un rakstām”. Skolēni turpinās attīstīt tekstveides prasmes, padziļinās izpratni par domrakstu veidiem un apgūs pārsprieduma rakstīšanas pamatus un soļus.
2. nodaļā aplūkots temats “Valoda un mēs”. Skolēni vērtēs aktuālās valodas parādības saskarsmē ar cilvēkiem un savā apkārtnē, iegūs priekšstatu par latviešu valodas funkcionālajiem stiliem un leksikas īpatnībām tajos, izmantos vārdnīcas un citus avotus savu spriedumu pamatošanai, papildinās ortogrāfijas prasmes.
3. nodaļā piedāvāts temats “Darbības, kustības, rīcības vārdi”. Skolēni padziļinās nepieciešanās zināšanas par darbības vārdiem kā vārdšķiru, to gramatiskajām kategorijām un konjugācijām, lai bagātinātu šīs vārdšķiras vārdu lietojuma areālu; papildinās un padziļinās darbības vārdu ortoēpijas un ortogrāfijas prasmes atbilstoši valodas normām.
4. nodaļā aplūkots temats “Lietu un vārdu neparastās puses”. Skolēni iegūs izpratni darbības vārdu kārtām, noskaidros, kas ir pārejošie un nepārejošie darbības vārdi, apgūs valodā iespējamos divdabju veidus, to formu lietojuma un pareizrakstības īpatnības, noskaidros jēdzienu “divdabja teiciens” un praktizēsies tā lietošanā, ievērojot interpunkcijas likumības.
5. nodaļā piedāvāts temats “Izvēlamies izteiksmi”. Skolēni pētīs un ieviesīs savā valodas praksē un pieredzē darbības vārdu lietojuma daudzveidīgās iespējas piecās izteiksmēs un abās kārtās; veidos izpratni par darbības vārdu saliktajiem laikiem un to nozīmi.
6. nodaļā aplūkots temats “Brīnišķīgā pasaule tuvumā un tālumā”. Skolēni padziļināti apgūs palīgvārdu vārdšķiras – prievārdus, saikļus un partikulas – un to lietojuma iespējas un robežas, nostiprinās prasmes vārdu pareizrakstībā un teikumu interpunkcijā, bagātinās savu leksikonu ar jauniem domas niansētajiem vārdiem un frazeoloģismiem.
7. nodaļā aplūkots temats “Sadzirdi, saklausi, saskati”. Skolēni apgūs izsauksmes vārdu vārdšķiru, tās vārdu grupas un lietojuma specifiku saziņā, iegūs priekšstatu par vārdu gramatisko homonīmiju un tās nozīmi.
8. nodaļā skolēni konferences formā izvērtēs mācību gadā apgūto.

Savukārt grāmatas noslēgumā pievienotas tabulas un shēmas, lai skolēns varētu ērti atkārtot visos tematos, kā arī iepriekšējās klasēs apgūto.

Mācību grāmatu caurvij metaforiskais motīvs “Valoda ir kā upe” kā atgādinājums par valodas nemitīgo mainīgumu, dzīvīgumu un skaistumu.

Mācību grāmatā ievietoti teksti lasīšanai gan no oriģinālās un tulkotās daiļliteratūras, gan populārzinātniskās literatūras, kuros ietverti interesanti un būtiski saziņas temati; tie saistībā ar citiem mācību priekšmetiem paplašinās skolēnu redzesloku un rosinās veidot patstāvīgu viedokli par dažādām problēmām, kas skar sabiedrību un indivīdus.

Kompleksi veidotajos uzdevumos skolēniem būs daudzveidīgas iespējas izpausties pētniecībā, dažādu avotu, resursu – tostarp audio, video, digitālo – izmantošanā, dažādu žanru rakstu darbu tekstveidē, individuālu miniprojektu un grupu darbu prezentēšanā. Tādējādi skolēni arvien attīstīs saskarsmes prasmes, veicot uzdevumus pārī un grupā.

Katra temata sākumā formulēti skolēnam sasniedzamie rezultāti, bet temata noslēgumā piedāvāts pašvērtējums “Novērtē prasmes” par apgūto tematu.

Mācību grāmatā iekļauts ar apgūstamo tematu saistīts ilustratīvais materiāls. Unas Leitānes zīmējumi, fotogrāfijas, kā arī shēmas, tabulas rosina skolēnu domāt, pētīt un rast dažādu situāciju risinājumus, strukturēt informāciju, diskutēt un izteikt viedokli. Savukārt grāmatu vāku attēli pie izmantotajiem tekstiem būs kā interesi raisošs pamudinājums skolēniem kādu no grāmatām izlasīt pilnībā.

Mācību grāmatā pievienotajās saitēs paredzēts papildsaturs.

• Darba lapas word.doc formātā. Tajās tiks ietverti ar konkrēto tematu saistīti vingrinājumi, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas. Darba lapas piedāvās skolotājam diferencēt vingrinājumus pēc grūtības pakāpes un skolēnu vajadzībām. Iespējams, ne vienmēr visiem skolēniem būs nepieciešams veikt visus darba lapās piedāvātos vingrinājumus, tāpēc tie izmantojami selektīvi.
• Pielikumi word.doc formātā. Tajos tiks piedāvātas pašvērtējuma tabulas, kuras skolēnam noteikti būs ērtāk veikt savā datorā, vērtēšanas kritēriji, atsevišķu uzdevumu kontrollapas, kuras varēs izmantot, lai salīdzinātu savu veikumu ar optimālo rezultātu. Skolēni varēs izvērtēt savas un klasesbiedru prasmes, secinās, kāds ir bijis mācīšanās ceļš, ja nepieciešams, meklēs veiksmīgākus risinājumus.

Gan darba lapas, gan pielikumus skolotājs kopā ar skolēniem var pārveidot un pilnveidot, ja tas nepieciešams. To pieļauj word.doc formāts.

Mācību grāmatā tiks piedāvāti arī tīmekļa ārējie resursi, lai skolēns varētu skatīties videosižetus, klausīties tekstus u. tml. Tie būs pieejami norādītajā saitē, kā arī atverot kvadrātkodu mācību grāmatā.

Grāmatā uzmanība tiks pievērsta caurviju prasmēm, īpaši skolēna pašvadītām mācībām, sadarbības prasmei un digitālajai prasmei. Informācijas logā “Dari tā!” vai “Dariet tā!” piedāvāts atbalsts, kā veikt kādu uzdevumu, kā sadarboties grupā vai strādāt tīmeklī u. tml., kā arī skolēni tiks aicināti arvien izmantot digitālos resursus (piem., tezaurs.lv) vārdu nozīmju noskaidrošanai u. c.

Grāmatā sniegts atbalsts jēdzienu un teorijas izskaidrošanai konkrētajā tematā tādos informācijas logos kā “Iegaumē!”, “Ievēro!”. Informācijas logā “Atsauc atmiņā!” tiks atgādināts iepriekš apgūtais jēdziens, valodas parādība. Atsevišķi vārdi un termini tiks skaidroti pašā mācību grāmatā. Lai skolēnam būtu vieglāk uztvert konkrētā valodas materiāla atsevišķus aspektus, tiks piedāvāts informācijas logs “Saruna”, sniedzot atbalstu temata padziļinātā izpratnē.

Iesaki draugiem