Apraksts

Rokasgrāmatā apkopots pamatskolas mācību priekšmetu – latviešu valodas, matemātikas un vēstures – saturs uzskatāmās shēmās un tabulās, lai skolēniem būtu viegli
atkārtot apgūto mācību saturu;
sistematizēt iegūtās zināšanas;
atrast nepieciešamo informāciju;
sagatavoties 9. klases eksāmeniem.

Latviešu valodas mācību saturs izkārtots piecās sadaļās: fonētika (atkārtojums par valodas skaņām, patskaņu “e”, “ē” izrunu, skaņu pārmaiņām, zilbi, uzsvaru), morfoloģija (pārskats par visām vārdšķirām, vārdu gramatisko homonīmiju), sintakse (pārskats par vienkāršu teikumu, teikuma locekļiem, dažādām sintaktiskām konstrukcijām teikumā, saliktu teikumu, palīgteikuma veidiem, citātu, tiešo un netiešo runu, noģiedamo runu, teikuma iedalījumu pēc izteikuma mērķa, tekstveidi), leksikoloģija (pārskats par vārda nozīmēm, vārdu grupām, vārdu krājuma iedalījumu, leksiku pēc novecojuma pakāpes, aizguvumiem, speciālo jeb nozaru leksiku, apvidvārdiem) un frazeoloģija.
Katrā sadaļā uzskatāmi izkārtoti likumi un piemēri, kuros atklāts likumu praktiskais pielietojums, kā arī ar norādi “Ievēro!” akcentēts, kam pievēršama īpaša uzmanība.

Matemātikas mācību saturs izkārtots sešpadsmit sadaļās: naturālie skaitļi, veselie skaitļi, racionālie skaitļi, skaitļu tuvinājumi un darbības ar tiem, reālie skaitļi, monomi un polinomi, algebriskas daļas, funkcijas, vienādojumi, vienādojumu sistēmas, nevienādības, progresijas, ievads kombinatorikā un varbūtības teorijā, statistikas elementi, ievads planimetrijā, ģeometriski ķermeņi.
Katrā sadaļā sniegts īss, uzskatāms teorijas izklāsts un uzdevumu risināšanas paraugi.

Latvijas un pasaules vēstures saturs izkārtots vienpadsmit sadaļās: darbs ar vēstures avotiem, darbs ar vēstures kartēm, notikumu sinhronā hronoloģiskā tabula, Jūlija un Gregora kalendārs jeb vecais un jaunais stils, Latvijas Republikas Valsts prezidenti un Ministru kabineti, lielvalstu bloki 20. gs. sākumā, Pirmais pasaules karš (1914–1918), Otrais pasaules karš (1939–1945), holokausta upuri, Eiropas Savienības dalībvalstis, galvenie fakti Eiropas integrācijas vēsturē, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācijas) dalībvalstis, Latvijas iedzīvotāju etniskais sastāvs.
Skolēniem pārskatāmā tabulā sniegts hronoloģiski sakārtots materiāls par vēstures notikumu secību pasaulē un Latvijā, svarīgi fakti hronoloģiskā secībā Eiropas integrācijas vēsturē u. c.

Sastādītāji Inese Auziņa, Juris Goldmanis, Valdis Klišāns, Rudīte Kriķe.

Iesaki draugiem