Apraksts

“Teksta analīze” ar pievienoto digitālo papildsaturu palīdzēs skolotājiem ieinteresēt skolēnus darbā ar literāro tekstu, rosinās padziļināt skolēnu prasmes izteikt patstāvīgu viedokli, izprast teksta jēgu, paust savas emocijas par to. Digitālo saturu skolotājs var piedāvāt skolēniem, lai būtu ērti strādāt mācību stundās un mājās.

Krājumā piedāvātas dažādas idejas darbam ar literāro tekstu pamatskolā un vidusskolā. Tas veidots no 3 daļām un digitālā papildmateriāla, kurā ietverti analizējamiem teksti, tekstu analīzes paraugi un vērtēšanas kritēriji.

Pirmajā daļā piedāvātas idejas, kā pamatskolēnu iepazīstināt ar literatūras teorijas pamatjautājumiem, rosināt lasīt ar interesi un veidot personisko attieksmi pret lasīto. Otrajā daļā piedāvātas idejas, kā izmantot teksta analīzē dažādas interpretācijas pieejas, tā veicinot vidusskolēnu radošo darbību un prasmi izteikt patstāvīgu vērtējumu par literāro darbu. Trešajā daļā piedāvāti prozas, dzejas un drāmas tekstu analīzes paraugi un teksti vidusskolēniem mērķtiecīgai, patstāvīgai to analīzei.

Digitālajā papildsaturā pievienoti analizējamie teksti, tekstu analīzes paraugi un vērtēšanas kritēriju tabulas skolēnu patstāvīgajam darbam. Skolotājs skolēniem var nosūtīt saiti, kurā ir nepieciešamais teksts, teksta analīzes paraugs vai vērtēšanas kritēriji. Skolēni tekstu var lasīt ekrāna vai izdrukāt (pēc nepieciešamības). Tas atvieglos darbu gan klasē, gan skolēnam patstāvīgi strādājot mājās.

Krājums būs noderīgs skolotājiem, īpaši jaunajiem skolotājiem, skolēniem (pievienotais papildsaturs), tas var noderēt arī studentiem.

Autore stāsta par mācību līdzekli

Iesaki draugiem