Apraksts

Apgādā Zvaigzne ABC, izmantojot mācību komplekta “Valodas labirinti” pieredzi un radot jaunu grāmatu 4. klasei, tiek veidots mācību grāmatu kopums latviešu valodā 4.–9. klasei atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā, kā arī atbalsts skolotājam – programma. “Programma. Latviešu valoda 4. klasei” (atbilst mācību grāmatai Signe Ābola. “Latviešu valoda 4. klasei. Kompetenču pieeja”, apstiprināta LR IZM 2022. gadā) veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747).

Programmā un mācību grāmatā apzināti izvēlēts ceļš, lai skolēni secīgi, mērķtiecīgi apgūtu valodas struktūru atbilstoši valodas līmeņiem un saistītu to ar saziņu un tekstveidi.

Programma ietver

  • pārskatu par apgūstamajiem tematiem;
  • norādi par ieteicamo laiku temata apguvei;
  • temata apguves mērķi;
  • sasniedzamos rezultātus;
  • temata apguves norises aprakstu;
  • norādi par starppriekšmetu saiknes realizēšanu.

Sasniedzamajos rezultātos raksturotas ziņas, kas pakārtotas standarta lielajām idejām, apgūstamās prasmes saziņā, tekstveidē un valodas struktūrā, komplekss sasniedzamais rezultāts no standarta, ieradumi un apgūstamie jēdzieni.

Programmā norādīts, kurus tekstu veidus skolēni lasa, klausās, vēro, kā arī rada paši un izmanto mācību procesā, pievērsta arī uzmanība tīmekļa audio un video formāta tekstu u. c. resursu izmantošana

 


E-grāmatā ietvertas izdrukājamas un rediģējamas darba lapas un pielikumi.

Iesaki draugiem