Apraksts

Mācību priekšmeta programmā un mācību grāmatā "Latviešu valoda 5. klasei" (apstiprināta LR IZM 2021. gadā) apzināti izvēlēts ceļš, lai skolēni secīgi, mērķtiecīgi apgūtu valodas struktūru atbilstoši valodas līmeņiem un saistītu to ar saziņu un tekstveidi.

Programmu veido pārskats par aplūkotajiem latviešu valodas tematiem:
* ieteicamais laiks temata apguvei;
* temata apguves mērķis;
* sasniedzamie rezultāti;
* temata apguves norise;
* skaidrojums par tekstiem, kurus skolēni lasa, klausās, pēta un raksta;
* norādes par starppriekšmetu saikni.

Iesaki draugiem