Apraksts

“Programma. Latviešu valoda 5. klasei” (atbilst mācību grāmatai Gunta Sālījuma, Vija Valtere. “Latviešu valoda 5. klasei. Kompetenču pieeja”, apstiprināta LR IZM 2021. gadā).  Programma veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747.

Programmā apzināti izvēlēts ceļš, lai skolēni secīgi, mērķtiecīgi apgūtu valodas struktūru atbilstoši valodas līmeņiem un saistītu to ar saziņu un tekstveidi.

Programma ietver

  • pārskatu par apgūstamajiem tematiem;
  • norādi par ieteicamo laiku temata apguvei;
  • temata apguves mērķi;
  • sasniedzamos rezultātus;
  • temata apguves norises aprakstu;
  • norādi par starppriekšmetu saiknes realizēšanu.

Sasniedzamajos rezultātos raksturotas ziņas, kas pakārtotas standarta lielajām idejām, apgūstamās prasmes saziņā, tekstveidē un valodas struktūrā, komplekss sasniedzamais rezultāts no standarta, ieradumi un apgūstamie jēdzieni.

Programmā norādīts, kurus tekstu veidus skolēni lasa, klausās, vēro, kā arī rada paši un izmanto mācību procesā, pievērsta arī uzmanība tīmekļa audio un video formāta tekstu u. c. resursu izmantošanai.

Iesaki draugiem