Apraksts

Pieredzējušās matemātikas mācību materiālu autores Silvas Janumas mācību grāmata “Matemātika 7. klasei. 1. daļa” veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747) un paredzēta pamatskolas skolēniem prasmju un iemaņu iegūšanai par tematiem, kuri piedāvāti Skola2030 izstrādātajā mācību priekšmeta programmas paraugā.

Šajā mācību grāmatā iekļauti pirmie 4 temati no programmas parauga, un tie ir sakārtoti atbilstošās nodaļās.
1. Kā nosaka kopas visus elementus, kā aprēķina notikuma varbūtību
2. Kā definē ģeometriskas figūras
3. Kā raksturo sakarību starp mainīgajiem lielumiem
4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne

Grāmatā strukturēti izklāstīta teorija, tā papildināta ar uzdevuma atrisināšanas piemēriem, kuros parādītas uzdevumu veikšanas stratēģijas. Katra apakšnodaļa satur daudzveidīgus uzdevumus, ko izmantot mācību darbā – skolēni tiek rosināti sadarboties ar klasesbiedriem un risināt uzdevumus padziļinātai izpratnei, kā arī veikt uzdevumus angļu valodā, tādējādi paplašinot savu vārdu krājumu. Materiāls ir jēgpilni papildināts ar digitāliem elementiem – skolēni tiek aicināti paši meklēt informāciju tīmeklī, izmantojot piedāvātos atslēgvārdus, zīmēt grafikus un figūras ar digitāliem rīkiem, turklāt grāmatā ir iekļauts arī digitāls papildsaturs ar kvadrātkodiem – tos noskenējot, skolēni var izpildīt pašpārbaudes testu vai uzdevumu, vai arī noskatīties videomateriālu, kurā attēlota konstrukcijas gaita. Katras nodaļas beigās ietverta atgādne, kur apkopots nodaļā apgūtais, kā arī pārskata uzdevumi un paškontroles sadaļa, kurā skolēns var pārliecināties par apgūtajām zināšanām un prasmēm un izlasīt ieteikumus atbilstoši savam sniegumam.

Izdota arī grāmatas 2. daļa, tajā aplūkoti atlikušie 5 mācību priekšmeta programmas paraugā aplūkotie temati: kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus, kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī, ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu, kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai, un kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums.

Autore stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem