Apraksts

Bioloģija 8. klasei turpina Līgas Sausiņas mācību līdzekļu sēriju bioloģijā pamatskolai, piedāvājot skolēna grāmatu bioloģijā, kuras saturs veidots saskaņā ar jauno, pašlaik aktuālo kompetenču pieeju mācību saturā. Šajā grāmatā iekļautais saturs atbilst valsts pamatizglītības standarta prasībām un veidots atbilstoši tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem, kurus 8. klašu skolēniem paredzēts apgūt, vadoties pēc jaunās mācību priekšmetu programmas parauga.

Mācību saturs grāmatā izklāstīts skolēniem draudzīgā, viegli uztveramā formā, akcentējot katras nodaļas un katras lappuses galveno ziņu. Līdztekus mācību saturam grāmatā ir daudz pētniecisko darbu un treniņuzdevumu satura izpratnes padziļināšanai, lai skolēns apgūtu gan saturu, gan nepieciešamās prasmes. Šīs grāmatas novitāte ir vispārīgo prasmju pašvērtējums pa līmeņiem, kurš pakārtots konkrētiem praktiskajiem un pētnieciskajiem darbiem vai uzdevumiem.

E-grāmatā ietverts digitāls papildsaturs – interaktīvi treniņuzdevumi, izdrukājamas un rediģējamas darba lapas un vērtēšanas kritēriji, informatīvi attēli un apraksti, animācijas ar virtuālu eksperimentu, spēļu jautājumi un atbildes uz tiem. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem