Apraksts

Izdevumā ir ietverti:
sasniedzamos rezultātus matemātikā 6. klasei raksturojoši uzdevumi atbilstoši gan 2014. gadā, gan 2018. gadā apstiprinātajiem pamatizglītības standartiem;
skolēnu mācību sasniegumus diagnosticējoši darbi par 5. un 6. klases matemātikas pamatjautājumiem, kā arī ieskaišu darbi matemātikā 6. klasei;
pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji;
metodiski ieteikumi skolotājiem un arī noderīgi padomi vecākiem skolēnu raksturīgāko kļūdu novēršanai;
sasniedzamos rezultātus raksturojošo uzdevumu, kā arī pārbaudes darbu uzdevumu atbildes un risinājumi.

Iesaki draugiem