Apraksts

Izmēģini šeit!

Izglītības iestāžu pirkumi internetā

Materiāla instalēšanas un lietošanas pamācība

iZvaigzne sērijas interaktīvo mācību materiālu klāstam pievienojas jauns materiāls vidusskolai – "Ķīmija 10. klasei". Materiāls “Ķīmija 10. klasei” sastāv no 25 tematiem, kuri sakārtoti 5 nodaļās: “Dispersās sistēmas”, “Atomu un vielu uzbūve”, “Ķīmisko elementu periodiskā tabula”, “Elektrolītiskā disociācija”, un “Ķīmisko reakciju norise”.
Materiāls satur bagātīgu ilustratīvo materiālu – video, animācijas, slaidrādes un simulācijas, kas ieinteresēs un radīs izpratni par ķīmiskiem procesiem, vielu daudzveidību un to pārvērtībām. Interaktīvi uzdevumi ar tūlītēju atgriezenisko saiti nostiprinās iegūtās zināšanas.
Interaktīvais mācību materiāls paredzēts gan darbam klasē skolotāja vadībā, gan skolēna patstāvīgam darbam mājās. Skolotājs mācību materiālu var demonstrēt uz interaktīvās tāfeles vai klasē ar projektoru, padarot savas mācību stundas aizraujošākas. Skolēni materiālu var izmantot patstāvīgi, lai apgūtu mācību vielu, sagatavotos ieskaitei vai eksāmenam. Materiālā iekļautie temati papildina jebkuru ķīmijas mācību grāmatu. Apgūstiet eksaktās zinātnes mūsdienīgi!

Interaktīvais mācību materiāls “Ķīmija 10. klasei” ir lokalizēts un veidots atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām ķīmijā.

Tematu saraksts “Ķīmija 10. klasei”

1. Dispersās sistēmas
2. Šķīdumi un šķīdība
3. Šķīduma sastāva izteiksmes veidi
4. Skābju–bāzu titrēšana
5. Atoma uzbūve
6. Radioaktivitāte
7. Elektronu stāvoklis atomā
8. Elektronu konfigurācija un periodiskā tabula
9. Elektronegativitāte un ķīmiskā saite
10. Jonu saite, nepolāra un polāra kovalentā saite
11. Kristālrežģu veidi
12. Periodiskā sistēma un elementu īpašības
13. Oksidēšanās–reducēšanās procesi
14. Oksidēšanās–reducēšanās reakciju vienādojumu sastādīšana
15. Oksīdu klasifikācija
16. Vielu elektrovadītspēja
17. Skābju, bāzu un sāļu disociācija
18. pH jēdziens
19. Sāļu hidrolīze
20. Jonu apmaiņas reakcijas
21. Eksotermiskas un endotermiskas reakcijas
22. Apgriezeniskas un neapgriezeniskas reakcijas, ķīmiskais līdzsvars
23. Ķīmiskās reakcijas ātrums
24. Reakcijas ātrumu ietekmējošie lielumi
25. Katalizatori un inhibitori

Lejupielādējamais materiāls ir identisks DVD formāta materiālam "Ķīmija 10. klasei. Interaktīvs mācību materiāls".

Tehniskā specifikācija: 1 GHz Intel Pentium III vai līdzvērtīgs procesors; 1 GB RAM; ar DirectX 9 savietojama integrētā 128 MB videokarte; 1,2 GB vietas uz cietā diska; Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, 2000 vai XP; Adobe Flash Player 8 vai jaunāks.

Iesaki draugiem