Apraksts

Radošo uzdevumu krājuma mērķis ir radīt skolēnos interesi un atbildību par valodu, veicināt izpratni par valodas kultūru. Mūsdienu skolēniem dažkārt sagādā grūtības klausīšanās un runātprasme ikdienas saziņā, tāpēc liela daļa šī krājuma uzdevumu veicina tieši šo prasmju attīstīšanu un pilnveidi. Krājuma uzdevumi izkārtoti darba lapās, lai tos varētu ērti izgriezt un lietot mācību stundā vai konkursā.

Krājumā apkopoti uzdevumi 3 sadaļās: uzdevumi literatūrā, uzdevumi latviešu valodā un erudīcijas uzdevumi; piedāvātas atbildes un vērtēšanas kritēriji. Katrā sadaļā ietverti atšķirīgi uzdevumi: "melu" konkursi, oratoru konkursi, rēbusi, vārdu mīklas u. c. radoši uzdevumi. Krājuma uzdemi izmantojami gan mācību stundās mācību paņēmienu dažādošanai, gan erudīcijas konkursu rīkošanai, piem., svinot Dzimtās valodas dienas u.c.

Anita Sniedze, Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķe:
"Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā dzimus skaista Dzimtās valodas dienas tradīcija – katru gadu sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Latviešu valodas aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju Ādažos pulcējas jaunieši no dažādām Latvijas skolām, lai piedalītos radošā konkursā un pārbaudītu savas zināšanas un prasmes latviešu valodā un literatūrā.
Cerams, ka šajā uzdevumu krājumā piedāvātās inovatīvās un radošās idejas noderēs un rosinās skolotājus un skolēnus svinēt Dzimtās valodas dienu, domāt par latviešu valodas bagātību un savu atbildību valodas attīstīšanā un saglabāšanā."

Iesaki draugiem