Apraksts

Laimdotas Jonkuses izveidotais vingrinājumu krājums ir viens no Apgādā Zvaigzne ABC rīkotā mācību un metodisko līdzekļu konkursa "Meklējam talantus" finālā izvirzītajiem darbiem. Šajā krājumā autore, Ogres Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, dalās pieredzē, kā diferencēti strādāt ar skolēniem, nostiprinot un padziļinot viņu zināšanas un prasmes latviešu valodā.

Krājumā piedāvātas 50 darba lapas, kurās izmantoti konkrēta rakstnieka kāda daiļdarba 4–7 teikumii, par kuriem izveidoti daudzveidīgi uzdevumi fonētikā, morfoloģijā, sintaksē, leksikoloģijā, ortogrāfijā, interpunkcijā un radoši uzdevumi saziņā.

Lai varētu veikt atsevišķu lapu uzdevumus, skolēniem ir jāmeklē papildu informācija, kuru iespējams iegūt, izmantojot tīmekļa vietnes u. c. izziņas resursus.
Uz lapās piedāvātajiem jautājumiem skolēni var atbildēt gan rakstiski pierakstu burtnīcās, gan mutiski. Kā strādāt ar lapām, ir katra skolotāja ziņā, novērtējot skolēnu vajadzības, reālo situāciju klasē un nepieciešamību.

LVLSA priekšsēdētājas Anitas Vanagas vērtējums: “Palīglīdzeklis “Vingrinājumu lapas ikdienas darbam latviešu valodas stundās” ir kompetenču pieejā balstīts krājums 9.–12. klašu skolēniem. Tas piedāvā kritiski izvērtēt savu latviešu valodas apguves līmeni un sadarbībā ar skolotāju un klasesbiedriem vai patstāvīgi daudzveidīgi risināt mācību problēmas gan ikdienā, gan gatavojoties skolas vai valsts pārbaudes darbiem, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un attieksmes. Katram atsevišķā vingrinājuma teikumam ir piedāvāti ne tikai 3 vai 4 uzdevumi fonētikā, leksikoloģijā, gramatikā, ortogrāfijā, interpunkcijā, bet arī saziņas izkopšanā, mudinot paust viedokli un tikumisko vērtējumu par kāda augstvērtīga latviešu vai ārzemju autora darba fragmentu.

Vingrinājumu krājums atbilst VISC nostādnēm “Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā: mērķi un izaicinājumi” un veicina skolēna saziņas, kultūras izpratnes un izpausmes, kā arī digitālās kompetences pilnveidi, konkrētam skolēnam izglītības vajadzībām meklējot papildu mācību informāciju gan šā palīglīdzekļa vingrinājumu daudzveidībā, gan tīmekļa vietnēs.

Savukārt skolotājiem šis palīglīdzeklis piedāvā gudri sagatavotu mācību materiālu daudzveidīgam metodiskajam izmantojumam, tostarp diferencētam darbam ar skolēniem.”

Iesaki draugiem