Apraksts

Mācību grāmata nodrošina 4. klasē nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi. Tā izveidota atbilstoši Pamatizglītības standartam matemātikā. Tekstu papildina krāsainas ilustrācijas, kas skolēnam palīdz uztvert un izprast mācību vielu. Grāmatā ir ietverts plašs uzdevumu klāsts. Dažādu grūtības pakāpju uzdevumus var atpazīt pēc norādēm. Skolēni ar grāmatu var darboties arī patstāvīgi, aplūkojot uzdevumu atrisināšanas piemērus vai iespējamos uzdevumu risināšanas paņēmienus. Grāmatas trijās nodaļās ir aplūkotas četras matemātiskās darbības ar trīsciparu, četrciparu un daudzciparu skaitļiem, kā arī ģeometrijas pamatelementi.

Iesaki draugiem