Apraksts

Grāmatas mūsdienīgā satura un noformējuma mērķis ir veicināt literāro darbu izpratni, retorikas un runas darbības apguvi, pilnveidot skolēnu prasmi apgūt literāru darbu stilistiski žanrisko daudzveidību, stilistiku un valodas līdzekļu izmantošanas kultūru. Ar šo grāmatu interesanti un ērti strādāt gan skolotājiem, gan skolēniem, jo tai ir labi pārskatāma struktūra, loģisks tēmu sadalījums un nodaļu uzbūve, tajā ir mācību vielas apguvei nepieciešamais materiāls un daudzveidīgi mācību mērķim un skolēnu vajadzībām atbilstoši uzdevumi, turklāt mācīšanās notiek, veicot izpēti un atklājumus.

Данный учебник продолжает серию учебных и методических пособий по русскому языку и литературе для средней школы.

Отличительные свойства этого учебника:
* интеграция двух учебных предметов: русского языка и русской литературы;
* изучение русского языка и русской литературы в контексте общеевропейской и мировой культуры;
* современное изложение учебного материала, наглядная структура и богатый иллюстративный материал;
* построение вопросов и заданий по принципам критического и креативного мышления.

Первая часть учебника для 12-го класса включает произведения поэтов и писателей конца XIX – первой трети XX века, а также статьи критиков и современных ученых-филологов.

Publikācijas

Iesaki draugiem