Konkurss mācību materiālu autoriem "Izglītība Latvijas nākotnei"

2023-09-14

Apgāds Zvaigzne ABC izsludina konkursu "Izglītība Latvijas nākotnei" mācību līdzekļu autoriem. Tā norises laiks ir no 2023. gada 5. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim trīs atsevišķās kārtās, un tā kopējais balvu fons ir 23 000 eiro. Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu ikvienu izglītības jomas profesionāli un kopā veidot izglītību Latvijas nākotnei!

Konkursa mērķis

Veicināt Latvijas izglītības sistēmai noderīgu, inovatīvu, daudzveidīgu mācību līdzekļu pieejamību drukātā un digitālā formātā.

Konkursa uzdevumi

•  Rosināt pieredzējušu mācību līdzekļu autorus un izglītības jomas profesionāļus radīt kvalitatīvus, mūsdienīgus un inovatīvus mācību līdzekļus, kas atbilst Latvijas izglītības sistēmai, standartiem un aktuālajām pedagoģijas tendencēm.
•  Veicināt daudzveidīgu mācību līdzekļu pieejamību Latvijas izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs.
•  Piedāvāt profesionāli izstrādātu mācību līdzekļu klāstu poligrāfiskā un digitālā formātā.

Konkursa noteikumi

•  Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēts mācību līdzekļa manuskripts. Šī konkursa izpratnē “mācību līdzeklis” var būt mācību grāmata, mācību grāmatai pielīdzināta darba burtnīca, metodiskais līdzeklis pedagogiem, vingrinājumu krājums, darba lapas, rokasgrāmata, kartītes, digitāls mācību līdzeklis un cita veida materiāli, kuru izmantošana paredzēta pirmsskolas, pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības posmā.
•  Konkursā iespējams iesniegt gan pilna apjoma manuskriptus, gan topošo mācību līdzekļu projektu pieteikumus. Projekta pieteikumā (1–2 lappuses) nepieciešams izklāstīt topošā mācību līdzekļa ievirzi, pamatojumu, aplūkojamos tematus, struktūru, kā arī norādīt gatava manuskripta izveidei nepieciešamo laiku. Pieteikumam jāpievieno arī iecerētā mācību līdzekļa fragments tādā apjomā, lai žūrijas komisija varētu izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem.
•  Iesniedzot manuskriptu, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs. Darbi ar plaģiāta iezīmēm tiks diskvalificēti.
•  Galvenie manuskriptu vērtēšanas kritēriji:
1) inovatīva un radoša pieeja izglītības mērķu sasniegšanai;
2) mērķtiecīga un attiecīgajai auditorijai atbilstoša teorijas un praktisko uzdevumu sasaiste;
3) pārdomāta, vienota struktūra un satura pēctecība.

Darbu iesniegšana

•  Projekta pieteikumam vai manuskriptam jāpievieno atsevišķa lappuse ar darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi) un īsu aprakstu par pedagoģisko pieredzi. Ja pieteikumam/darbam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem autoriem.
•  Viens autors konkursā drīkst iesniegt vairākus projekta pieteikumus un vairākus darbus.
•  Darbu vai projekta pieteikumu var iesniegt gan datorizdrukā, gan elektroniski. Darbā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums: 12, rindu intervāls: 1,5. Darbu iesniedzot drukātā versija, tam jābūt neiesietā veidā ar secīgi numurētām lappusēm. Darba elektroniskā versijā saglabājama kā .doc, .docx vai PDF fails. Vēlams neizmantot formatējuma veidus, kas apgrūtina darba lasīšanu (piemēram, veidot iespējamā darba maketa izkārtojumu).
•  Ja darba fragmenti ir publicēti internetā, līdz darba iesniegšanai konkursā tie no turienes jāizņem; pretējā gadījumā darbs tiek diskvalificēts.
•  Iesniedzot manuskriptu, darbs var būt nepabeigts. Konkursā tiek vērtētas arī izstrādātas darbu idejas ar konkrētiem piemēriem, kas raksturo autora vai autoru grupas ieceri.
•  Darbu iesniedzot, autors apliecina savu piekrišanu darba publicēšanai.
•  Darbi iesniedzami elektroniski uz e-pastu Linda.Vevere@zvaigzne.lv vai sūtāmi pa pastu ar norādi “Konkursam Izglītība Latvijas nākotnei” uz adresi: Apgāds Zvaigzne ABC, K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010.

Vērtēšana un apbalvošana

•  Darbus vērtē Apgāda Zvaigzne ABC izveidota žūrijas komisija – mācību materiālu redaktori, mākslinieki, izglītības nozares eksperti.
•  Kopējais konkursa balvu fonds ir 23 000 eiro.
•  Konkursa uzvarētājs katrā konkursa kārtā pēc izdevniecības līguma noslēgšanas saņem honorāru (pirmā vieta – EUR 3000, otrā vieta – EUR 2000, trešā vieta – EUR 1000 pirms nodokļu nomaksas). Uzvarētāju darbi tiek publicēti Apgādā Zvaigzne ABC. Autors saņem arī procentus no izdotā darba apgrozījuma ieņēmumiem atbilstoši pārdotajam metienam; procentu likme var tikt paaugstināta proporcionāli pārdoto eksemplāru skaitam (tas tiek atrunāts autora un izdevniecības līgumā). Publicētajā mācību līdzeklī tiek ievietots teksts par autora panākumiem konkursā “Zvaigznes Latvijai”.
•  Apgāds, maksājot autoratlīdzību, saglabā tiesības publicēt arī citus iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par izdošanai derīgiem. Šo darbu skaits netiek ierobežots. Lēmums par šādu darbu virzīšanu publicēšanai tiek pieņemts konkursa laikā.
•  Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru darbi atzīti par izdošanai derīgiem. Šim nolūkam konkursa balvu fondā tiek rezervēta summa EUR 5000,- apmērā.
•  Apgāds Zvaigzne ABC patur tiesības prēmijas nepiešķirt un/vai darbus nepublicēt, ja iesniegtie darbi, pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem.
•  Ja manuskripts vai projekta pieteikums neatbilst konkursa nolikumā minētajiem mērķiem un uzdevumiem, bet ir augstvērtīgs, Apgāds patur tiesības to nevērtēt konkursa kārtībā, bet piedāvāt autoram iespēju to izdot parastā kārtībā, slēdzot autorlīgumu. Lēmums par šādu darbu virzīšanu publicēšanai tiek pieņemts konkursa laikā.
•  Konkursā godalgoto vai publicēšanai ieteikto darbu autori vai autoru grupas apņemas sadarboties ar Apgāda Zvaigzne ABC redakcijām, māksliniekiem un citiem speciālistiem darba pilnveidošanas un izstrādes gaitā.

Konkursa norise

•  Konkurss norisinās no 2023. gada 5. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim trīs atsevišķās kārtās ar uzvarētāju paziņošanu pēc katras kārtas.
•  Manuskriptu (projektu pieteikumu) iesniegšana pirmajā kārtā notiek no 2023. gada 5. aprīļa līdz 2023. gada 30. jūnijam. Konkursa pirmajā kārtā iesniegto darbu uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2023. gada 14. jūlijā.
•  Manuskriptu (projektu pieteikumu) iesniegšana konkursa otrajai kārtai notiek no 2023. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. septembrim. Konkursa otrās kārtas uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2023. gada 16. oktobrī.
•  Manuskriptu (projektu pieteikumu) iesniegšana konkursa trešajā kārtā notiek no 2023. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim. Konkursa trešajā kārtā iesniegto darbu uzvarētāji tiek paziņoti ne vēlāk kā 2024. gada 17. janvārī.
•  Pēc pēdējās konkursa kārtas  Apgāds Zvaigzne ABC organizē klātienes semināru iesniegto darbu autoriem, lai iepazīstinātu ar Apgādu un pārrunātu iesniegto darbu idejas. Tā norises laiks un programma tiek publicēti atsevišķi Apgāda Zvaigzne ABC mājaslapā.
•  Konkursā iesniegtos manuskriptus nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.
•  Konkursa nolikums ir pieejams Apgāda Zvaigzne ABC mājaslapā konkursa norises laikā.

Nolikumu iespējams lejupielādēt šeit.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Apgāds Zvaigzne ABC
Linda Vēvere
K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010
tālr.: 67350773
e-pasts: Linda.Vevere@zvaigzne.lv

Iesaki draugiem