Apgāda Zvaigzne ABC konkursa Bērnu grāmatu sērija 2024 rezultāti

2024-02-05

Ar prieku un gandarījumu paziņojam, ka ir noslēdzies mūsu rīkotais bērnu grāmatu autoru un ilustratoru konkurss!
Žūrijas komisija ir nolēmusi piešķirt galveno balvu un divas veicināšanas balvas!
Galvenā balva piešķirta darbam “Juki muzejā”. Teksta autore – Helga Tormane; ilustrācijas – Zahars Ze.
Veicināšanas balvas piešķirtas darbiem “Aizvēstures mistērija” (teksts un ilustrācijas – Dace Krēsliņa) un “Jannis un Čappa” (teksts – Agnese Vanaga; ilustrācijas – Marina Heniņa).


NOLIKUMS

Konkursa mērķis

Uzsākt un turpināt ilustrētas bērnu grāmatu sērijas izdošanu vecuma grupā 3-6 gadi, veicinot bērnu lasītprasmi un lasītvēlmi agrīnā vecumā.

Konkursa uzdevumi

 • Veicināt latviešu bērnu literatūras konkurētspēju multimediju vidē.
 • Veicināt latviešu bērnu literatūras konkurētspēju starptautiskā kontekstā.
 • Rosināt jaunos autorus un māksliniekus pievērsties bērnu bilžu grāmatu žanram.
 • Sekmēt jaunu talantu rašanos un attīstību. Aicinām piedalīties gan pieredzējušus autorus, gan autorus ar debijas darbiem.

Nolikumā lietotie termini

 • Apgāds Zvaigzne ABC – “Konkursa rīkotājs”.
 • Rakstnieks un/vai mākslinieks, kas piedalās konkursā kā teksta un/vai ilustrāciju autors, viens vai abi kopā – “Autors”.
 • Bērnu bilžu grāmatu sērija un atsevišķas sērijas grāmatas, kas tiek pieteiktas konkursā; sērija kopumā un/vai katra grāmata atsevišķi – “Darbs”.


Plānotās grāmatu sērijas apraksts

 • Bērnu bilžu grāmatu sērija ar iespēju veidot neierobežotu skaitu grāmatu un papildinošo materiālu (darba burtnīcas; aktivitāšu burtnīcas u.c.).
 • Mērķauditorija: 3-6 gadi.
 • Katras sērijas grāmatas apjoms: 32 lpp.
 • Ilustrāciju attiecībai pret tekstu jābūt apmēram 80-90% (ilustrācijas) pret 10-20% (teksts).


Noteikumi

 • Konkursā jāiesniedz teksts un ilustrācijas kopā. Iesniedzamajam darbam var būt gan viens autors (teksts un ilustrācijas), gan vairāki autori, kas strādā saskaņoti, iesniedz darbu kopīgā pieteikumā, un kas ir gatavi sadarboties projekta kontekstā ilgtermiņā.
 • Konkursam jāpiesaka bērnu bilžu grāmatu sērija, iesniedzot sērijas koncepta aprakstu ne vairāk kā 1000 zīmju (ieskaitot atstarpes) apjomā.
 • Kopā ar kopējo sērijas koncepta aprakstu jāiesniedz trīs atsevišķu sērijas grāmatu īss satura izklāsts (tēma, ievads, iztirzājums, nobeigums) ne vairāk kā 1000 zīmju (ieskaitot atstarpes) apjomā katrai grāmatai.
 • Konkursam jāiesniedz grāmatu sērijas galvenā tēla apraksts ne vairāk kā 1000 zīmju (ieskaitot atstarpes) apjomā. Aprakstā jāiekļauj galvenā tēla vizuālais apraksts, rakstura īpašības u.c.
 • Konkursam jāiesniedz pilnībā izstrādātas skices vienas sērijas grāmatas 3 atvērumiem (6 lpp.).
 • Konkursā iesniedzamais Darbs nedrīkst būt iepriekš nekādā veidā publicēts vai publiskots, ne kopumā, ne pa daļām.
 • Sērijas tematikai jāataino grāmatu mērķauditorijas (3-6 gadi) sadzīves un pieaugšanas aktualitātes, apkārtējas vides norises, bērna iekšējā un fantāzijas pasaule.
 • Iesniedzot Darbu vērtēšanai, Autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs. Darbi ar plaģiāta iezīmēm tiks diskvalificēti.


Darbu iesniegšanas nosacījumi

 • Darbs jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: konkursa.pieteikums@zvaigzne.lv
 • Pieteikumam jāpievieno visi šajā nolikumā minētie dokumenti (sērijas apraksts, galvenā tēla apraksts, trīs grāmatu apraksts, trīs atvērumu skices), jānorāda sērijas nosaukums, Autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs. Ja darbam ir vairāki autori, jānorāda informācija par visiem Autoriem.
 • Visi teksta dokumenti jāiesniedz docx formātā.
 • Ilustrācijas jāiesniedz pdf vai jpg formātā.
 • Darbu iesniedzot, Autors piekrīt iesniegto materiālu publiskošanai/publicēšanai jebkādā veidā, taču tikai šī konkursa ietvaros (piemēram, konkursa rīkotāja mājaslapā, sociālajos tīklos, lasītāju aptaujās). Publiskošana/publicēšana konkursa ietvaros notiek anonīmi.
 • Darbu iesniedzot, Autors garantē konkursa rīkotājam pirmpirkuma tiesības uz iesniegto bērnu grāmatu sērijas izdošanu. Bez Konkursa rīkotāja rakstiskas atļaujas Autors nav tiesīgs, balstoties uz konkursā iesniegto Darba koncepta aprakstu, tēlu aprakstu un jebkuru iesniegto vizuālo vai tekstuālo materiālu, izstrādāt un piedāvāt darbus izdošanai citām izdevniecībām Latvijā vai ārpus tās.

Galvenie vērtēšanas kritēriji

 • Grāmatu sērijas kopējā ideja un koncepts.
 • Literārās un vizuālās formas mūsdienīgums.
 • Mākslinieciskā izpildījuma profesionalitāte.
 • Sižeta oriģinalitāte.
 • Galvenā tēla oriģinalitāte, dziļums un daudzpusība, sērijas veidošanas potenciāls.
 • Darba konkurētspēja vietējā un starptautiskajā tirgū, mūsdienīgums un aktualitāte.


Konkursa žūrija

 • Dzidra Šmita – Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja.
 • Arno Jundze – rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs.
 • Žanete Vēvere-Pasqualini – literatūras eksporta platformas “Latvian Literature” literārā aģente;
 • Vita Lēnerte – māksliniece, Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja.
 • Inguna Švanka – Apgāda Zvaigzne ABC Dizaina grupas vadītāja.

Konkursa projekta vadītāja

 • Santa Svaža – Apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāja.

Vērtēšana un apbalvošana

 • Visus konkursam iesniegtos darbus konkursa projekta vadītājs nodod žūrijai anonīmi, un Darbu vērtēšana konkursa ietvaros notiek pilnībā anonīmi.
 • Konkursa uzvarētāju izvēlas žūrija balsošanas rezultātā, katram žūrijas loceklim ir viena balss.
 • Konkursa uzvarētājs pēc līguma noslēgšanas saņem balvu EUR 3000,- (trīs tūkstoši eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. Uzvarētāja Darbs tiek izdots Apgādā Zvaigzne ABC, par darba izdošanu tiek noslēgts atsevišķs līgums, un Autors saņem % atlīdzību no realizētās tirāžas Latvijā un ārpus tās.
 • Norēķini ar Autoru tiek veikti reizi gadā, pamatojoties uz pārdošanas datiem, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Konkursa rīkotāju un Autoru.
 • Žūrijas komisijai ir tiesības lemt par veicināšanas prēmiju piešķiršanu autoriem, kuru darbi atzīti par izdošanai derīgiem – ne mazāk kā EUR 1000,- apmērā pēc nodokļu nomaksas par vienu darbu. Žūrijai ir tiesības piešķirt ne vairāk kā divas veicināšanas balvas.
 • Apgāds, maksājot autoratlīdzību, saglabā tiesības publicēt arī citus iesniegtos manuskriptus, kurus žūrijas komisija atzinusi par konkursa kritērijiem atbilstošiem un izdošanai derīgiem. Šo darbu skaits netiek ierobežots.
 • Žūrijai ir tiesības galveno balvu nepiešķirt. Ja iesniegtie darbi, pamatojoties uz žūrijas vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem, Konkursa rīkotājam nav pienākums slēgt līgumu ar kādu no Autoriem par Darba izdošanu un/vai publicēt kādu no iesniegtajiem darbiem.


Konkursa termiņi un rezultātu paziņošana

 • Darbu iesniegšana notiek no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 1. maijam.
 • Darbu vērtēšana norisināsies no 2024. gada 2. maija līdz 2024. gada 1. jūnijam.
 • Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti ne vēlāk kā 2024. gada 3. jūnijā, informējot katru konkursa dalībnieku personīgi.

KONTAKTI:
Apgāds Zvaigzne ABC
konkursa.pieteikums@zvaigzne.lv
+371 27346683

Iesaki draugiem