Apraksts

Mācību komplekts veidots, balstoties uz komunikatīvo pieeju valodas mācīšanā, kas veicina ātrāku un efektīvāku valodas apguvi un ir paredzēta saziņas iemaņu attīstīšanai.
Mācību grāmatā iekļauta apgūstamā viela, attēli un uzdevumi, kas veicina šīs vielas apguvi, sniegti valodas lietošanas paraugi un gramatikas kopsavilkumi, kā arī uzdevumi, kas rosina praktisku apgūtā lietošanu. Valodas apguve tiek saistīta ar bērnu pieredzi, zināšanām un interesēm. Grāmatā izmantota leksika, kas atvieglos citu mācību priekšmetu (dabaszinību, matemātikas, veselības mācības u. c.) apguvi latviešu valodā.

Iesaki draugiem