Apraksts

Lasāmā grāmata tematiski papildina mācību grāmatu atbilstoši Mācību priekšmeta programmas parauga “Latviešu valoda un literatūra 1.–9. klasei skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas” saturam un sekmē daudzveidīgu lasīšanu, kā arī veido priekšstatu par latviešu literatūru bērniem un folkloru.
Lasāmajā grāmatā ievietoti skolēnu vecumam un zināšanu līmenim atbilstoši teksti (skaitāmpanti, dzejoļi, pasakas, nelieli informatīvi teksti) un uzdevumi teksta izpratnei, leksikas apguvei un latviešu valodas prasmju nostiprināšanai.

Iesaki draugiem