Apraksts

Grāmata sniedz plašas iespējas paplašināt un aktivizēt vārdu krājumu valodas apguves sākumposmā. Tā izmantojama gan vispārizglītojošās, gan speciālajās skolās latviešu valodas stundās, gan apgūstot valodu patstāvīgi.

Izmantojot grāmatu, bērniem būs vieglāk veidot prasmi vārdus pareizi saistīt vārdkopās un teikumos un šos saistījumu veidus brīvi lietot savā runā. Liela vērība veltīta pareizu teikuma konstrukciju veidošanai, saskaņojot vārdus dzimtē, skaitlī un locījumā, kā arī darbības vārdu laiku pareizai izvēlei. Turklāt tas darīts viegli uztveramā formā – galvenokārt gatavu modeļu, kā arī praktisku vingrinājumu un uzdevumu veidā bez teorijas mācīšanas. Mācīšanos atvieglos arī pārdomātas ilustrācijas, kurās attēlotās situācijas rosinās skolēnus brīvi izmantot jau zināmos vārdus un to savienojumus, kā arī tikko no jauna apgūtos.

Grāmatu var izmantot arī krievu valodas apguvei.

Iesaki draugiem