Apraksts

“Literatūra 9. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 9. klasei, 1. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2023. gadā.

Mācību grāmatas moto ir "Sadarbīgais latvietis un pasaule". Mācību saturs veidots kā literatūras apguves pamatskolas posma noslēgums, nostiprinot un padziļinot skolēnu zināšanas un izpratni par literatūru. Ievadā skolēni noskaidros, kā strādāt ar grāmatu. Īpaša uzmanība pievērsta skolēna prasmei mācīties, piedāvāti padomi, kā, ko un kāpēc mācīties, piemēram, lasīšanas stratēģijas, darbību secības literāra darba interpretācijai, dažādi sava snieguma pašvērtēšanas paņēmieni. Ievadā tiek rosināta saruna ar skolēniem par lasīšanas nozīmi skolēnu un izcilu personību dzīvē. Skolēni iepazīs izcilu personību viedokli par lasīšanu, padziļinās izpratni par dzeju, veicot pētnieciskus uzdevumus par E. Veidenbauma, A. Čaka, K. Elsberga un mūsdienu autoru dzeju. Skolēni iepazīs mitoloģijas, mīta jēdzienu un pazīmes, lasot latviešu tautas pasakas, teikas un mītiskās tautasdziesmas, iepazīs latviešu dievības un mitoloģiskās būtnes, arī grieķu mītus; veiks daudzveidīgus uzdevumus, pētot latviešu tautas eposu “Lāčplēsis”.

Mācību grāmatai ir pievienots šāds papildsaturs saitē.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili). Klausīšanās tekstus var noklausīties, gan atverot iepriekš minēto saiti, gan kvadrātkodu mācību grāmatā.
  • Darba lapas word. doc formātā. Skolēni var tajās strādāt, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt. Darba lapās ietverti dažādi literāro darbu teksti un papildteksti, kas piedāvā interesantu informāciju par aplūkojamo tematu.
  • Pielikumi word.doc formātā piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas.

Mācību grāmatā rodams arī ārējo saišu papildmateriāls (norādīta saite vai kvadrātkods).

Iesaki draugiem