Apraksts

Mācību grāmata veidota saskaņā ar MK 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem" un autoru veidotu programmu matemātikā 1.-3. klasei.
"Raibu raibā pasaule. 1. klase. Matemātika 1" ir veidota, pārstrādājot iepriekš izdoto grāmatu no mācību izdevumu sērijas "Raibā pasaule".
Grāmatas saturs ir papildināts ar uzdevumiem, kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību.
Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.
Mācību grāmatā teorētisko jautājumu skaidrojums ir vienkāršs un bērnam viegli uztverams, jo vienmēr tiek saistīts ar praktiskiem uzdevumiem.
Mācību grāmatā ir ietverti arī dizaina un tehnoloģiju elementi, tādējādi ir iespēja mācību stundā dažādot mācību darbības veidus, apgūt tēmu veselumā, saistībā ar ikdienas dzīvi, sekmēt skolēnu intelektuālo un emocionālo attīstību. Apgūstot jaunu darbības paņēmienu, ir svarīgi to tūlīt pārbaudīt praktiski. Praktisko prasmju apguve ir saistīta ar plānveidīgu darbību, kas prasa pētniecisku pieeju problēmas risinājumam. Skolēns ne tikai mācīsies rēķināt, bet pats arī veidos skaitāmo materiālu. Daudzveidīgie darinājumi rosinās bērnu gan mērīt, novērtēt, saskatīt figūras, gan arī atklās iespējas šos jēdzienus iesaistīt lietišķās spēlēs un pašu izdomātos uzdevumos, arī pētīt un eksperimentēt.
Mācību grāmata ir paredzēta darbam 1. klasē 1. semestrī.
Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā.

Iesaki draugiem