Apraksts

“Latviešu valoda. Pirmā mācību grāmata” paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei. To var izmantot, mācot latviešu valodu mazākumtautību bērniem gan nelielās grupās, gan individuāli. Darbojoties ar šo grāmatu, bērni aktīvi iesaistās nodarbībā, klausās, runā, pēta attēlus, veic dažādus uzdevumus un tādējādi apgūst valodu.

Šajā grāmatā
► temati ir kārtoti pēc gadalaiku principa, tāpēc ir viegli sasaistāmi ar bērnu ikdienu;
► katrs atvērums sākas ar sižetisku attēlu, kurā atrodami jaunie vārdi;
► tiek piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi vārdu krājuma veidošanai, kā arī runāšanas un domāšanas prasmju nostiprināšanai;
► ievietots atvērums ar košām uzlīmēm, kas atvieglos un dažādos valodas apguvi;
► katrā atvērumā ir neliela latviešu-krievu vārdnīca, kurā atrodami jaunie vārdi un apgūstamās frāzes.

“Латышский язык. Первый учебник” предназначен для детей дошкольного возраста. Книгу можно использовать для изучения латышского языка как в небольших группах, так и индивидуально. Занимаясь по этой книге, дети активно участвуют в занятии, слушают, говорят, изучают иллюстрации, выполняют разнообразные задания и таким образом овладевают языком.

В этой книге
► темы расположены в соответствии с последовательностью времен года, поэтому близки повседневной жизни ребенка;
► каждый разворот начинается сюжетной картинкой, на которой можно найти новые слова;
► предложены разнообразные задания для формирования словарного запаса, а также укрепления навыков говорения и мышления;
► имеется разворот с яркими наклейками, которые сделают процесс обучения языку более легким и интересным;
► на каждом развороте дается латышско-русский словарь, в который включены новые слова и фразы.

Iesaki draugiem