Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta 3. klases 2. pusgadam. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz IZM VISC piedāvāto latviešu valodas mācību priekšmeta programmu “Latviešu valoda 1.-9. klasei. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs”, un atbilst latviešu valodas mācību priekšmeta standartam.

Mācību grāmata nodrošina iespēju attīstīt skolēnu valodas pamatkompetences – komunikatīvo, valodas, sociokultūras un mācīšanās. Mācību saturs grāmatā ir izkārtots piecās tematiskās nodaļās. Katru no tām veido vairākas saturiski savstarpēji vienotas tēmas. Nodaļu pamatā ir literārie teksti, kas tiek izmantoti kā konteksts latviešu valodas teorijas un prakses jautājumu izklāstam.

Mācību satura apguvei grāmatā tiek piedāvāts plašs daudzveidīgu uzdevumu un vingrinājumu klāsts. Lielākā daļa uzdevumu un vingrinājumu ir tematiski saistīti ar mācību grāmatā izmantoto tekstu saturu, tāpēc tie ir jēgpilni un nodrošina iespēju skolēniem apgūt valodas struktūru, saziņas un tekstveides prasmes ar personisko pieredzi saistītā praktiskā darbībā. Savus mācību sasniegumus katras nodaļas noslēgumā skolēni var izvērtēt, izmantojot sadaļā “Pazīstu, zinu, protu” piedāvātos uzdevumus.

Iesaki draugiem