Apraksts

Mācību komplekta "Literatūra 9. klasei" saturs izkārtots divās mācību grāmatās, kuru moto ir "Sadarbīgais latvietis un pasaule". Mācību saturs veidots kā literatūras apguves pamatskolas posma noslēgums, nostiprinot un padziļinot skolēnu zināšanas un izpratni par literatūru. Skolēni iepazīs izcilu personību viedokli par lasīšanu, padziļinās izpratni par dzeju, veicot pētnieciskus uzdevumus par E. Veidenbauma, A. Čaka, K. Elsberga un mūsdienu autoru dzeju. Skolēni iepazīs mitoloģijas, mīta jēdzienu un pazīmes, lasot latviešu tautas pasakas, teikas un mītiskās tautasdziesmas, iepazīs latviešu dievības un mitoloģiskās būtnes, arī grieķu mītus; veiks daudzveidīgus uzdevumus, pētot latviešu tautas eposu "Lāčplēsis"; padziļinās izpratni par prozu, lasot I. Ziedoņa dokumentālo prozu; iepazīs M. de Monteņa un latviešu autoru esejas. Skolēni pētīs M. Bērziņa humoristisko prozu, padziļinās izpratni par īso prozu, lasot A. Čehova, G. Ignata darbus, tāpat padziļinās izpratni par romāna žanru, lasot Z. Skujiņa romānu leģendu "Gulta ar zelta kāju". Turpinās iepazīt dramaturģiju, veicot radošus uzdevumus par R. Blaumaņa komēdiju "Skroderdienas Silmačos". Skolēni piedalīsies Lasītāju konferencē, atklājot pamatskolā iegūtās prasmes patstāvīgi vērtēt literāro darbu un iepazīstināt ar savu viedokli par lasīto (iepriekšējos mācību gados skolēni ir piedalījušies Lasītāju semināros, pilnveidojot radošumu, patstāvīgas lasīšanas, vērtēšanas un retorikas prasmes).

Grāmatai ir pievienotas darba lapas, kuras skolēni var atvērt Word dokumentu formātā, saglabāt un izdrukāt, kā arī klausīšanās teksti, kas izmantojami gan skolēna patstāvīgam darbam mājās, gan darbam klasē. Darba lapās ietverti dažādi literāro darbu teksti un papildteksti, kas piedāvā interesantu informāciju par aplūkojamo tēmu. Darba lapas sagatavotas Word doc. formātā, lai skolotājs atbilstoši klases interesēm un vajadzībām varētu tajās veikt papildinājumus un korekcijas, ja tādas nepieciešamas.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

E-grāmatā ietverts izdrukājams un rediģējams digitāls papildsaturs – darba lapas – un klausīšanās teksti. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajai versijai pievienotajā CD. E-grāmatā ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem. Tās ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem