Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. Latviešu valoda 11. klasei

2011-12-09

Apgāds Zvaigzne ABC ir izdevis mācību grāmatu "Latviešu valoda 11. klasei", kas ietilpst vidusskolas mācību līdzekļu sērijā "Nāc!". Latviešu valodas mācību komplekts "Latviešu valoda 11. klasei" izveidots ar mērķi radīt saturā un metodiskajās nostādnēs pamatskolas latviešu valodas kursam "Valodas labirinti" un 10. klasē uzsāktajai vidusskolas latviešu valodas kursa apguvei un principiem pēctecīgu mācību komplektu 11. klases skolēniem, perspektīvā domājot arī par nākamo izglītības posmu un potenciālo valodas lietotāju gan studijās, gan mūžizglītībā. Lai tiktu apzināti respektēti visu pakāpju latviešu valodas apguves un metodikas jautājumi, komplekta autores ir gan Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes lektore Inta Urbanoviča, Mg. philol., gan skolotājas Raita Šūpola, Mg. paed. (Rīgas 64. vidusskola), Anita Vanaga, Mg. philol. (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, pamatskolas "Valodas labirintu" līdzautore).

Apgāds Zvaigzne ABC ir izdevis mācību grāmatu “ Latviešu valoda 11. klasei", kas ietilpst vidusskolas mācību līdzekļu sērijā "Nāc!".
Latviešu valodas mācību komplekts “Latviešu valoda 11. klasei” izveidots ar mērķi radīt saturā un metodiskajās nostādnēs pamatskolas latviešu valodas kursam “Valodas labirinti” un 10. klasē uzsāktajai vidusskolas latviešu valodas kursa apguvei un principiem pēctecīgu mācību komplektu 11. klases skolēniem, perspektīvā domājot arī par nākamo izglītības posmu un potenciālo valodas lietotāju gan studijās, gan mūžizglītībā. Lai tiktu apzināti respektēti visu pakāpju latviešu valodas apguves un metodikas jautājumi, komplekta autores ir gan Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes lektore Inta Urbanoviča, Mg. philol., gan skolotājas Raita Šūpola, Mg. paed. (Rīgas 64. vidusskola), Anita Vanaga, Mg. philol. (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, pamatskolas “Valodas labirintu” līdzautore).

Mācību komplekts veidots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” (MK not. nr. 715, 02.09.2008.).

11. klases latviešu valodas mācību komplektā ietilpst
mācību grāmata 11. klasei ,
• skolēnam domāti palīgmateriāli CD formātā,
skolotāja grāmata ar CD ,
• latviešu valodas mācību priekšmeta programma, kas ievietota skolotāja grāmatā.

11. klases latviešu valodas mācību komplekts turpina mācību līdzekļa “ Latviešu valoda 10. klasei” konceptuālo, tematisko un praktisko ievirzi, lai pilnvērtīgi sniegtu jaunas zināšanas un padziļinātu latviešu valodas prasmes vidusskolā. Arī šajā mācību līdzeklī valodas temata metodiskajā apdarē izmantota pakāpenība mācību tēmas apguvē – iepriekšējo zināšanu un prasmju izmantošanas ierosināšana, mācāmo jautājumu pakāpeniska apjēgšana un refleksija, kurā ar daudzveidīgiem metodiskajiem paņēmieniem iegūtās zināšanas un prasmes tiek pārbaudītas dažādas grūtības pakāpes, arī kombinētu prasmju uzdevumos. Katra temata noslēgumā ir tests “Mana zinību datne” vai “Mana prasmju datne”, kurā doti apkopojoši kontroljautājumi.

11. klases mācību grāmatas temats ir “ Valoda un sabiedrība”. Šajā mācību līdzeklī tiek piedāvāta informācija un mācību uzdevumi par valodas dažādību un diferencēšanu, kā arī tiek sniegti dažādu valodniecības nozaru teorētiskie jautājumi un to praktiskā apguve, meklējot saikni ar jau zināmo, vingrinoties, analizējot, salīdzinot, apkopojot, secinot.

Atbilstoši 10. klases mācību grāmatas izstrādātajai struktūrai arī 11. klases mācību komplekta uzbūves pamatā ir 7 nodaļas, kas sasaucas ar nozīmīgākajām valodas funkcijām. Skolēna grāmatā šo nodaļu saistījums ir gan vertikāls (vienā mācību gadā), gan arī horizontāls (katra nodaļa tiek apgūta padziļināti visos 3 mācību gados).

1. nodaļā “Valoda un sabiedrība” pievērsta uzmanība valodas nozīmei sabiedrībā, kā arī iekļauta informācija par pasaules valodu daudzveidību un izplatītākajām valodām.

2. nodaļā “Atkārtojums” paredzēta svarīgāko 10. klases jautājumu – tekstveides iemaņu, vārda sastāva, vienkārša teikuma sintakses, leksikoloģijas un frazeoloģijas, valodas funkciju izpratnes, ortogrāfijas un interpunkcijas – aktualizēšana un nostiprināšana.

3. nodaļā “Valoda un saziņa” aplūkoti oficiālie lietišķie teksti un privātie lietišķie teksti un to veidošanas principi.

4. nodaļā “Valoda un domāšana” iekļauti gramatikas jautājumi, kas loģiski turpina 10. klases izklāsta secību, proti, morfoloģijā tiek aplūkotas vārdšķiru gramatiskās kategorijas, savukārt sintaksē – salikts teikums, tā sintaktiskie un jēdzieniskie sakari.

5. nodaļā “Valoda un ietekmēšana” uzmanība pievērsta ortoepijai, piedāvāti svarīgākie fonētikas teorijas un prakses jautājumi, kā arī aplūkota publiskās runas specifika.

6. nodaļa “Valoda un emocijas” veltīta dažādiem leksikas diferencēšanas veidiem: pēc cilmes, stilistiskā, profesionālā, sociālā, teritoriālā lietojuma, kā arī aplūkots vārdu krājuma vēsturiskais mainīgums.

7. nodaļā “Valoda un identitāte” aktualizēta latviešu valodas vēsture baltu valodu grupas kontekstā, dialekti un redzamākie latviešu valodas kopēji, skolēns mudināts izprast valodu kā mūžīgi mainīgu, attīstībā esošu procesu, kura veidošanā viņš ir līdzdalīgs.

Skolotāja grāmatā ievietota 11. klases latviešu valodas mācību priekšmeta programma, metodiskas norādes par darbu ar mācību komplektu, atbildes 53 mācību grāmatas uzdevumiem; mācību satura apguvei ievietoti papildmateriāli, skolēnu rakstīto tekstu vērtēšanas kritēriji, vērtēšanas skala ballēs un apguves līmeņos, ierosinājumam pārspriedumu temati, bibliogrāfija un papildliteratūras saraksts, kā arī 9 pārbaudes darbi ar atbildēm, kam paredzētas 18 mācību stundas no kopējā 11. klases latviešu valodas kursa apguves laika. Stundu skaitu iespējams variēt.

978-9934-0-2293-7.jpg - 60.48 KB

Skolotāja grāmatai ir pievienots CD ar pārbaudes darbu tekstiem un latviešu valodas mācību priekšmeta programmu
, lai skolotājs varētu pārveidot un piemērot gan mācību priekšmeta programmu, gan pārbaudes darbus konkrēti savas klases vajadzībām. Savukārt skolēna CD ievietotais papildmateriāls – mācību uzdevumi, tabulas, kartes, sabiedrībā populāru cilvēku publiskās runas piemēri, filmas fragments, intervijas paraugs, datorprezentācijas noformēšana – skolotājam radīs iespēju rosināt atsevišķus uzdevumus veikt kā mājasdarbus gan parastā formā, gan elektroniski, tādējādi izmantojot mūsdienīgu, ātru mācību informācijas saņemšanu un apmaiņu IKT vidē.

11. klases latviešu valodas mācību komplekts saskaņā ar vispārējās vidējās izglītības latviešu valodas mācību priekšmeta standartu piedāvā izmantot atbilstīgus un daudzveidīgus mācīšanās paņēmienus un tehnoloģijas, dod iespēju latviešu valodu padarīt skolēniem mūsdienīgi apgūstamu, motivēti lietojamu un kopjamu.

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem