Sagatavošanā mācību līdzekļi 2020./2021. m.g.

2020-06-09

Gatavojam jaunus un pilnveidojam jau esošos mācību līdzekļus, lai skolēnus atbalstītu viņu kompetenču veidošanās procesā. Mācību līdzekļu saturā īpašu uzmanību pievēršam bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai. Skolotājiem jaunie mācību līdzekļi palīdzēs veidot savu mācīšanas pieeju un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem. 

1.-3. klase

 

“RAIBĀ PASAULE” PAMAZĀM PĀRTOP PAR “RAIBU RAIBO PASAULI”

2020. gada augusta beigās/septembra sākumā klajā nāks divi mācību līdzekļi 1. klasei:
“Raibu raibā pasaule. 1. klase. Latviešu valoda 1” ,
“Raibu raibā pasaule. 1.klase. Latviešu valoda 2” .

Abas mācību grāmatas veidotas saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un AUTORU veidotu programmu latviešu valodā 1.–3. klasei. 2020. gada augustā grāmatas ir saņēmušas IZM APSTIPRINĀJUMU.

Abu grāmatu saturs ir papildināts ar uzdevumiem, kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību.

Mācību grāmatā teorētisko jautājumu skaidrojums ir vienkāršs un bērniem viegli uztverams, jo vienmēr tiek saistīts ar praktiskiem piemēriem.

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Tā kā jaunākā skolas vecuma bērni jaunu informāciju labāk uztver ar interesantu tēlu, spēļu un uzdevumu palīdzību, tad šī komplekta varoņi, kas ir bērnu vienaudži – dvīņi Ina un Ivo, Kamila, Saša un citi pirmklasnieki –, skolēnus pakāpeniski ievada mācību procesā, runājot, klausoties un lasot par dažādām tēmām.

Mācību grāmatas ir paredzētas darbam 1. klasē 1. un 2. semestrī. Komplektā ar grāmatām ir divas burtnīcas, kas veidotas mērķtiecīgai un sistēmiskai rakstītprasmes attīstībai. Skolēnus noteikti aizraus arī iespēja mācīties tiešsaistē, jo grāmatas papildina divi interaktīvi tiešsaistes materiāli.

Oktobrī būs pieejams arī skolotāja ceļvedis ar autoru veidotu programmu latviešu valodā 1.–3. klasei, norādēm par mācību satura apguves secību 1. klasē un metodiskajiem komentāriem.Sabīne Trēde.  Datorika. Vingrinājumi 1. klasei

Vingrinājumu burtnīca veidota, balstoties uz jaunajām nostādnēm mācību saturā, tā ietver 4 nodaļas atbilstoši datorikas programmai.
Kā strādā ar datoru, lai risinātu mācību uzdevumus?
Kā datorā ievada un rediģē tekstu?
Kā lieto tīmekļa pārlūkprogrammu un skolvadības sistēmu?
Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?
Veicot šos uzdevumus, skolēns rotaļīgā veidā apgūs datorikas pamatus un zināšanas, kas nepieciešamas digitālās caurviju prasmes izmantošanai citos priekšmetos. Skolēnam būs iespēja aktīvi darboties, krāsot, kustēties, rēķināt un fantazēt, lai iegūtu un pārbaudītu mūsdienās tik noderīgās prasmes.
Vingrinājumu burtnīcu iespējams izmantot mācību darbā gan apgūstot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrēti.4.-6. klase

I. Kreicberga, M. Kusiņa, G. Šustere.  Dabaszinības 4. klaseiNonna Gživača. КЛ@ССНО! Tiešsaistes mācību materiāls krievu valodas alfabēta apguvei

Ar tiešsaistes mācību materiāla pirmajām trim nodaļām var iepazīties šeit .

Vienas no lielākajām grūtībām, ar kurām saskaras skolēni, kas sāk apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu, saistītas ar atšķirīgo šīs valodas alfabētu.
Lai atvieglotu kirilicas burtu apguvi un padarītu šo procesu par interesantu un aizraujošu nodarbi, tapis šis jaunais tiešsaistes mācību materiāls krievu valodas alfabēta apguvei.
Mācību materiāls būs pieejams izmantošanai tiešsaistes platformā Māconis, un tam būs nepieciešams planšetdators vai dators.
Materiāls sastāv no interaktīviem uzdevumiem, kas veidoti tā, lai tie būtu viegli uztverami un ērti lietojami. Lai atvieglotu uzdevumu izpildi, visi nosacījumi ir formulēti latviešu valodā.
Skolēniem būs iespēja noskatīties video un iepazīties ar katra burta rakstību, noklausīties skaņu, zilbju un vārdu izrunu, pašam ierunāt vārdus un salīdzināt savu izrunu ar paraugu, kā arī veikt dažādus spēļu uzdevumus, tā nemanāmi apgūstot krievu alfabēta burtus un paplašinot savu vārdu krājumu.
Materiālā iekļautie uzdevumi pēc to izpildes sniedz tūlītēju atgriezenisko saiti – iekrāsojas pareizās un nepareizās atbildes un skan attiecīgais skaņas signāls. Skolēns var labot uzdevumu, līdz tas ir izpildīts pareizi. Visus uzdevumus var atstatīt un pildīt vēlreiz. Ar materiālu iespējams darboties gan klasē individuāli vai frontāli, gan mājās.
Šo materiālu priekšrocība – iespēja darboties patstāvīgi un jebkurā vietā, kur pieejams internets.


7.-9. klase

Dace Markota, Gunta Šustere.   Ģeogrāfija 7. klasei 

(Cena Zvaigznes grāmatnīcās 14,55 eiro)

DRĪZUMĀ Ģeogrāfija 7. klasei
Klikšķini virsū uz grāmatas nosaukuma un tur atradīsi grāmatas "Ģeogrāfija 7. klasei" 1. nodaļu, kas atbilst mācību stundu plānam septembrim un oktobrim.

Šī grāmata aizsāk ģeogrāfijas mācību izdevumu sēriju, kuri veidoti atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai palīdzētu īstenot valsts pamatizglītības standartā noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.
Grāmata “Ģeogrāfija 7. klasei” veidota atbilstoši projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām.
Mācību saturs grāmatā sakārtots 5 nodaļās.
Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusus?
Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība?
Kā Zemes iekšējie un ārējie procesi maina Zemes reljefu?
Kā hidrosfēra mijiedarbojas ar citām Zemes sistēmām?
Kāpēc dažādās Zemes vietās ir novērojams atšķirīgs klimats?
Mācību satura organizēšanas novitāte ir atteikšanās no ilgus gadus praktizētās kontinentu pieejas ģeogrāfijas apguvē un pāreja uz kompleksu skatījumu – izpratni par Zemi kā dabas sistēmu jeb ģeosfēru mijiedarbības telpu. Izmantota hierarhiska pieeja, sākumā veidojot izpratni par ģeogrāfiskajiem procesiem, parādībām un likumsakarībām globālā mērogā, pēc tam pārejot uz lokālu mērogu – Latviju, savu novadu vai pilsētu.
Jaunajā grāmatā mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus.
Izmantojot norādes un pašpārbaudes uzdevumus, skolēns varēs novērtēt savus mācību sasniegumus un plānot turpmāko mācīšanos.
Grāmatā iekļautie fotoattēli, zīmējumi, kartes, shēmas un interaktīvie materiāli ļaus izmantot daudzveidīgas mācību metodes, lai sasniegtu standarta prasības.Līga Sausiņa.  Bioloģija 7. klasei   

(Cena Zvaigznes grāmatnīcās 14,55 eiro)

DRĪZUMĀ Bioloģija 7. klasei.   
Klikšķini virsū uz grāmatas nosaukuma un tur atradīsi arī grāmatas "Bioloģija 7. klasei" 1. nodaļas 1., 2., 3. tematu, kas atbilst mācību stundu plānam līdz rudens brīvdienām, kā arī tematisko plānojumu šiem tematiem.

Bioloģija 7. klasei aizsāk jauna veida mācību līdzekļu sēriju bioloģijā – skolēna grāmata bioloģijā, kuras saturs veidots saskaņā ar jauno, pašlaik aktuālo kompetenču pieeju mācību saturā. Šajā grāmatā iekļautais saturs atbilst valsts pamatizglītības standarta prasībām un veidots atbilstoši tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem, kurus 7. klašu skolēniem paredzēts apgūt, vadoties pēc jaunās mācību priekšmetu programmas parauga:
Kas ir organisma pamatvienība, un kā to pēta?
Kas sedz organismus?
Kas nodrošina augu un dzīvnieku balstu un kustības?
Kā organismi elpo?
Mācību saturs grāmatā izklāstīts skolēniem "draudzīgā", viegli uztveramā formā, akcentējot katras nodaļas un katras lappuses galveno ziņu. Līdztekus mācību saturam grāmatā ir daudz pētniecisko darbu un treniņuzdevumu satura izpratnes padziļināšanai, lai skolēns apgūtu gan saturu, gan nepieciešamās prasmes. Šīs grāmatas novitāte ir vispārīgo prasmju pašvērtējums pa līmeņiem, kurš pakārtots konkrētiem praktiskajiem un pētnieciskajiem darbiem vai uzdevumiem. Turklāt, izmantojot grāmatā iekļautos QR kodus, skolēns var iegūt pieeju papildu informācijai, darba lapām vai tiešsaistes uzdevumiem.
Lietojot šo grāmatu, skolēns spēs veiksmīgi apgūt standartā un mācību programmas paraugā paredzētos sasniedzamos rezultātus, bez lielām problēmām pārvarot mācību satura reformas dēļ neizbēgami radītos jaunos izaicinājumus.Iluta Dalbiņa, Agnese Puķe.  Darbības vārds pamatskolai. Tiešsaistes mācību materiāls 

Apgādā Zvaigzne ABC top tiešsaistes mācību materiāls “Darbības vārds pamatskolai”, kurš palīdzēs skolēnam atkārtot un padziļināt zināšanas par darbības vārdu un divdabja teicienu, attīstot pašvadītas mācīšanās prasmes. Mācību materiālu veidojušas Rīgas 64. vidusskolas skolotāja Iluta Dalbiņa un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja Agnese Puķe. Autores, veidojot uzdevumus, izmantojušas pieredzi darbā ar saviem skolēniem, kā arī īpašu uzmanību pievērsušas jaunajām nostādnēm izglītībā. Materiālā piedāvāti šādi temati:
Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi;
Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu lietojums;
Pirmatnīgi un atvasināti darbības vārdi tekstā;
Darbības vārdu konjugācijas;
Darbības vārdu nenoteiksmes pareizrakstība;
Darbības vārdu kārtas;
Darbības vārdu izteiksmes;
Divdabji: lokāmais darāmās kārtas tagadnes divdabis;
Divdabji: lokāmais darāmās kārtas pagātnes divdabis;
Divdabji: lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis;
Divdabji: lokāmais ciešamās kārtas pagātnes divdabis;
Divdabji: daļēji lokāmais divdabis;
Divdabji: nelokāmie divdabji;
Divdabja teiciens.
Tematos iekļauti adaptīvi uzdevumi – katram uzdevumam ir 3 varianti atkarībā no tā grūtības pakāpes. Skolēns sāks ar grūtāko uzdevuma variantu. Ja kļūdīsies, strādās ar nedaudz vieglāku šī paša uzdevuma variantu. Jā kļūdīsies arī šajā uzdevumā, skolēnam tiks piedāvāts vēl vienkāršāks uzdevuma variants un padoms, kas atvieglos tā veikšanu. Katrā tematā ir vairāki adaptīvie uzdevumi, lai skolēnam būtu iespēja trenēties un nostiprināt zināšanas un prasmes. Atsevišķos tematos iekļauti arī uzdevumi prasmju atkārtošanai, kurus veicot skolēns var pielietot jau iepriekš apgūtās zināšanas jaunā kontekstā. Lai skolēna darbošanās būtu jēgpilna un viņš spētu veikt uzdevumus ar izpratni, uzsākot tematu, tiek piedāvāta “Atgādne”, kurā lakoniski izklāstīta temata izpratnei nepieciešamā teorija, turpretī uzdevumiem pievienotajos padomos tiek pievērsta uzmanība gramatikas likumībām, kuras jāievēro, lai uzdevumu veiktu pareizi. Šādi strādājot, skolēns mācās patstāvīgi domāt, kritiski izvērtēt piedāvātos variantus un pieņemt atbilstošu lēmumu. Svarīgi, ka adaptīvie uzdevumi skolēnam nerada izmisuma situāciju – es nevaru izpildīt. Viņš, veicot pēc grūtības pakāpes atšķirīgus uzdevumus, lēnām un pakāpeniski mācās un gūst prieku par paveikto.
Šo mācību materiālu un tā atsevišķus tematus iespējams izmantot pamatskolas klasēs, kurās pēc skolotāja izvēlētas vai paša radītas programmas apgūst konkrētos ar darbības vārdu saistītos jautājumus, kā arī atkārtojot mācību saturu par darbības vārdu un gatavojoties pārbaudes darbiem un eksāmenam. Darbības vārds ir viena no skolēniem grūtāk apgūstamajām vārdšķirām, bez kuras ikdienas mutvārdu un rakstiskajā saziņā neiztikt, tāpēc šis mācību materiāls palīdzēs skolēnam viegli un saprotami apgūt sarežģītus gramatikas jautājumus, izprast savu zināšanu un prasmju līmeni, novērtēt, kurā līmenī viņš atrodas un kas vēl apgūstams.


10.-12. klase

M. Jefremova, T. Saratova. 100 уроков русского. Krievu valoda vidusskolai, 1. daļa. Книга для учителя

Iesaki draugiem