Sagatavošanā mācību līdzekļi 2020./2021. m.g.

2020-06-09

Gatavojam jaunus un pilnveidojam jau esošos mācību līdzekļus, lai skolēnus atbalstītu viņu kompetenču veidošanās procesā. Mācību līdzekļu saturā īpašu uzmanību pievēršam bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai. Skolotājiem jaunie mācību līdzekļi palīdzēs veidot savu mācīšanas pieeju un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem. 

1.-3. klase

  Sabīne Trēde.  Datorika. Vingrinājumi 1. klasei

Vingrinājumu burtnīca veidota, balstoties uz jaunajām nostādnēm mācību saturā, tā ietver 4 nodaļas atbilstoši datorikas programmai.
Kā strādā ar datoru, lai risinātu mācību uzdevumus?
Kā datorā ievada un rediģē tekstu?
Kā lieto tīmekļa pārlūkprogrammu un skolvadības sistēmu?
Kā uzdevuma izpildīšanai lieto algoritmu?
Veicot šos uzdevumus, skolēns rotaļīgā veidā apgūs datorikas pamatus un zināšanas, kas nepieciešamas digitālās caurviju prasmes izmantošanai citos priekšmetos. Skolēnam būs iespēja aktīvi darboties, krāsot, kustēties, rēķināt un fantazēt, lai iegūtu un pārbaudītu mūsdienās tik noderīgās prasmes.
Vingrinājumu burtnīcu iespējams izmantot mācību darbā gan apgūstot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrēti.4.-6. klase

I. Kreicberga, M. Kusiņa, G. Šustere.  Dabaszinības 4. klasei


Sagatavošanā jauns mācību līdzekļu komplekts krievu valodas (2. svešvaloda) apguvei pamatskolā

Nonna Gživača, Marina Jefremova
KRIEVU VALODA 4. KLASEI
КЛ@ССНО!

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu un atbilstoši projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.
Sagatavošanā jaunā mācību komplekta mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata, kā arī plašs papildsaturs (audiofaili, darba lapas u. c. materiāli).
Mācību viela grāmatā sadalīta 3 tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.
Autores veidojušas šo mācību komplektu ar domu, ka daudzveidīgie uzdevumi, interesantās valodas spēles, rotaļas un skaitāmpanti, skolēnu vecumam un reālajai dzīvei atbilstošas situācijas un teksti, sasaiste ar dzimto valodu un skolēnu jau apgūtajām svešvalodām sekmēs vieglāku mācību vielas apguvi, turklāt sniegs iespēju darīt to ar prieku.
Arī grāmatas pievilcīgais vizuālais noformējums palīdzēs veidot interesi un pozitīvu attieksmi pret jauno mācību priekšmetu.
Šī mācību priekšmeta skolotājiem jau ir iespēja strādāt ar Nonnas Gživačas veidoto Tiešsaistes mācību materiālu krievu valodas alfabēta apguvei – КЛ@ССНО!, kas ir pieejams izmantošanai Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes platformā Māconis (tā izmantošanai nepieciešams planšetdators vai dators ar interneta pieslēgumu).


7.-9. klase

 

10.-12. klase

M. Jefremova, T. Saratova. 100 уроков русского. Krievu valoda vidusskolai, 2. daļa

Iesaki draugiem