Sagatavošanā mācību grāmatas un mācību līdzekļi

2021-02-25

Gatavojam jaunus un pilnveidojam jau esošos mācību līdzekļus, lai skolēnus atbalstītu viņu kompetenču veidošanās procesā. Mācību līdzekļu saturā īpašu uzmanību pievēršam bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai. Skolotājiem jaunie mācību līdzekļi palīdzēs veidot savu mācīšanas pieeju un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem. 

Sākumskola

R. Arājs, V. Drulle, A. Miesniece. Raibu raibā pasaule. 1. klase. Dabaszinības
E. Krastiņa, E. Volāne, E. Dreilinga. Raibu raibā pasaule. 1. klase. Matemātika
V. Golubova, I. Ikale, A. Lanka. Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda 1
V. Golubova, I. Ikale, A. Lanka. Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda 2
S. Trēde.  Datorika datorā. Mācību materiāls sākumskolas skolēniem. 1. daļa


Pamatskola

N. Gživača, M. Jefremova.  Кл@ссно! Krievu valoda 4. klasei (otrā svešvaloda). Mācību grāmata un burtnīca (ieskats grāmatā)    

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.
Sagatavošanā jaunā mācību komplekta mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata, kā arī plašs papildsaturs (audiofaili, darba lapas u. c. materiāli).
Mācību viela grāmatā sadalīta 3 tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.
Autores veidojušas šo mācību komplektu ar domu, ka daudzveidīgie uzdevumi, interesantās valodas spēles, rotaļas un skaitāmpanti, skolēnu vecumam un reālajai dzīvei atbilstošas situācijas un teksti, sasaiste ar dzimto valodu un skolēnu jau apgūtajām svešvalodām sekmēs vieglāku mācību vielas apguvi, turklāt sniegs iespēju darīt to ar prieku.
Arī grāmatas pievilcīgais vizuālais noformējums palīdzēs veidot interesi un pozitīvu attieksmi pret jauno mācību priekšmetu.
Šī mācību priekšmeta skolotājiem jau ir iespēja strādāt ar Nonnas Gživačas veidoto Tiešsaistes mācību materiālu krievu valodas alfabēta apguvei – КЛ@ССНО!, kas ir pieejams izmantošanai Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes platformā Māconis (tā izmantošanai nepieciešams planšetdators vai dators ar interneta pieslēgumu).

J. Mencis, A. Kumerdanka.  Matemātika 4. klasei
M. Kusiņa, G. Šustere, I. Kreicberga.  Dabaszinības 4. klasei
L. Silova, A. Vanaga. “Literatūra 9. klasei. Kompetenču pieeja” (uz nākamo mācību gadu)
S. Ābola.  Latviešu valoda 4. klasei. Kompetenču pieeja (jauna grāmata)
Autoru kolektīvs.  Vēsture un sociālās zinības 4. klasei (atsevišķās daļās)
G. Sālījuma, V. Valtere. Latviešu valoda 5. klasei. Kompetenču pieeja
S. Grigus, B. Zeiļaka. Latviešu valoda 7. klasei. Kompetenču pieeja
I. Vīduša.  Latviešu valoda 8. klasei. Kompetenču pieeja
J. Babrāne, A. Vanaga. Latviešu valoda 9. klasei. Kompetenču pieeja (uz nākamo māc.g.) 
I. Vīduša. Latviešu valoda. 4.–9. klasei. Programma (atbilst “Latviešu valodai 4.-9. klasē. Kompetenču pieeja”)
S. Murinska, R. Šūpola, I. Urbanoviča, A. Vanaga. “Latviešu valoda vidusskolai” (uz nākamo māc. g.)

D. Pātaga, A. Puķe, A. Vanaga. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā vidusskolai

I. Lemešonoka. Skolēna un skolotāja pašizjūta skolā. Rokasgrāmata skolotājiemD. Markota, G. Šustere. Ģeogrāfija 8. klasei (ieskats grāmatā)

Šī grāmata turpina ģeogrāfijas mācību izdevumu sēriju, kuri veidoti atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai palīdzētu īstenot valsts pamatizglītības standartā noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.
Grāmata “Ģeogrāfija 8. klasei” veidota atbilstoši projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām.
Mācību saturs grāmatā sakārtots 6 nodaļās.
1. Kāpēc notiek klimata pārmaiņas?
2. Kas ir dabas resursi?
3. Kas ir biomas un kāda ir to ģeogrāfiskā izplatība?
4. Kāpēc tuksneši var būt atšķirīgi?
5. Kādi meži ir pasaulē?
6. Kā izveidojušās zālāju biomas?
Mācību satura organizēšanas novitāte ir atteikšanās no ilgus gadus praktizētās kontinentu pieejas ģeogrāfijas apguvē un pāreja uz kompleksu skatījumu – izpratni par Zemi kā dabas sistēmu jeb ģeosfēru mijiedarbības telpu.
Jaunajā grāmatā mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus.L. Sausiņa. Bioloģija 8. klasei (dažas lappuses ieskatam)

I. Vilks. Fizika 8. klasei
V. Kakse, M. Drille. Ķīmija 8. klasei

Vidusskola

Z. Tenisone. Ģeogrāfija vidusskolai

V. Klišāns. "Vēsture un sociālās zinātnes"

1. daļa
Vēsture, ticība, reliģija, baznīca un politika (septembra beigās)

2. daļa.
Ekonomika

3. daļa
Politika

Iesaki draugiem