Sagatavošanā mācību grāmatas un mācību līdzekļi

2021-02-25

Gatavojam jaunus un pilnveidojam jau esošos mācību līdzekļus, lai skolēnus atbalstītu viņu kompetenču veidošanās procesā. Mācību līdzekļu saturā īpašu uzmanību pievēršam bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai. Skolotājiem jaunie mācību līdzekļi palīdzēs veidot savu mācīšanas pieeju un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem. 

Sākumskola

R. Arājs, V. Drulle, A. Miesniece. Raibu raibā pasaule. 1. klase. Dabaszinības
V. Golubova, I. Ikale, A. Lanka. Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda 1
V. Golubova, I. Ikale, A. Lanka. Raibu raibā pasaule. 2. klase. Latviešu valoda 2
S. Trēde.  Datorika datorā. Mācību materiāls sākumskolas skolēniem. 1. daļa


Pamatskola

N. Gživača, M. Jefremova.  Кл@ссно! Krievu valoda 4. klasei (otrā svešvaloda). Mācību grāmata un burtnīca

Mācību komplekts veidots saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta Krievu valoda (otrā svešvaloda) 4.–9. klasei programmas paraugam.
Sagatavošanā jaunā mācību komplekta mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata, kā arī plašs papildsaturs (audiofaili, darba lapas u. c. materiāli).
Mācību viela grāmatā sadalīta 3 tematos atbilstoši programmas paraugam, katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.
Autores veidojušas šo mācību komplektu ar domu, ka daudzveidīgie uzdevumi, interesantās valodas spēles, rotaļas un skaitāmpanti, skolēnu vecumam un reālajai dzīvei atbilstošas situācijas un teksti, sasaiste ar dzimto valodu un skolēnu jau apgūtajām svešvalodām sekmēs vieglāku mācību vielas apguvi, turklāt sniegs iespēju darīt to ar prieku.
Arī grāmatas pievilcīgais vizuālais noformējums palīdzēs veidot interesi un pozitīvu attieksmi pret jauno mācību priekšmetu.
Šī mācību priekšmeta skolotājiem jau ir iespēja strādāt ar Nonnas Gživačas veidoto Tiešsaistes mācību materiālu krievu valodas alfabēta apguvei – КЛ@ССНО!, kas ir pieejams izmantošanai Apgāda Zvaigzne ABC tiešsaistes platformā Māconis (tā izmantošanai nepieciešams planšetdators vai dators ar interneta pieslēgumu).

J. Mencis, A. Kumerdanka.  Matemātika 4. klasei
M. Kusiņa, G. Šustere, I. Kreicberga.  Dabaszinības 4. klasei
S. Ābola. Valodas labirinti.  Latviešu valoda 4. klasei. Kompetenču pieeja (jauna grāmata)
Autoru kolektīvs.  Vēsture un sociālās zinības 4. klasei (atsevišķās daļās)
S. Ābola, I. Zemīte. Literatūra 5. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu saitē). 1., 2. grāmata
I. Karpenko, M. Milzere. Literatūra 8. klasei. Kompetenču pieeja (ar pievienoto saturu saitē). 1., 2. grāmata
G. Sālījuma, V. Valtere. Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei. Kompetenču pieeja
S. Grigus, B. Zeiļaka. Valodas labirinti. Latviešu valoda 7. klasei. Kompetenču pieeja
I. Vīduša. Valodas labirinti. Latviešu valoda 8. klasei. Kompetenču pieeja
I. Vīduša. Latviešu valoda. 4.–9. klasei. Programma (atbilst “Valodas labirintiem. Kompetenču pieeja”)
D. Markota, G. Šustere. Ģeogrāfija 8. klasei

L. Sausiņa. Bioloģija 8. klasei (ieskats grāmatā)

I. Vilks. Fizika 8. klasei
V. Kakse, M. Drille. Ķīmija 8. klasei

Vidusskola

V. Klišāns. Vēsture vidussskolai
Z. Tenisone. Ģeogrāfija vidusskolai

Iesaki draugiem