Kvalitatīva mācību grāmata - kāda tā ir?

2009-03-03

Sabiedrība – skolotāji, vecāki, skolēni un citi interesenti – nereti veicā: vai šī ir laba mācību grāmata, kāpēc viena mācību grāmata tiek uzskatīta par labāku nekā cita, kas nosaka (un vai vispār tiek noteikti) mācību grāmatu kvalitātes kritērijus. Tā gluži nav.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrs izstrādātajis mācību izdevumu vērtēšanas kritērijus. Mācību grāmatu izdevēji vienmēr cenšas, lai to mācību izdevumi ne tikai atbilstu šiem kritērijiem, bet arī atspoguļotu izdevēja filozofiju un izpratni par to, kādai jābūt mūsdienīgai mācību komplektiem. Apgāds Zvaigzne ABC jau vairākus gadus ir iesaistījies Eiropas Izglītības izdevniecību apvienības (European Educational Publishers Group, EEPG) darbā, regulāri piedaloties tās organizētajos semināros un darba grupās. Apvienība par vienu no galvenajiem uzdevumiem noteikusi augstu kvalitātes principu izvirzīšanu un ievērošanu mūsdienīgu un inovatīvu mācību grāmatu veidošanā. Lai izvērtētu kvalitātes principu dzīvotspēju, katru gadu EEPG organizē labāko mācību grāmatu konkursu. Tajā ikviena apvienības dalībvalsts var iesniegt savas mācību grāmatas, kuras izvērtē gan citas EEPG dalībvalstis, gan starptautiska žūrija. Arī Apgāds Zvaigzne ABC regulāri piedalās EEPG organizētajā konkursā, uzskatot to par lielisku iespēju gūt novērtējumu savam darbam. Latvijas skolotājiem un skolēniem pazīstamais mācību komplekts “ Mazā zīle” (autores G. Andersone, I. Ikale, V. Golubova, D. Ērgle un M. Filatova)  bija viens no pirmajiem konkursa laureātiem, saņemot izcilības balvu sākumskolas mācību grāmatu grupā.

Lai lasītāji gūtu priekšstatu par to, ko ar vārdu savienojumu “kvalitatīva mācību grāmata” izprot Eiropas mācību grāmatu vērtētāji, īsumā minēšu starptautiskās žūrijas atzinumus par 2008. gadā konkursam iesūtītajām grāmatām.

Kā viens no būtiskākajiem kvalitātes kritērijiem tiek minēta mācību grāmatas uzbūve, t.i., tās struktūra jābūt skaidrai, nepārprotamai, loģiskai, turklāt grāmatas iekšējaim ritmam sistemātiski jāatkārtojas.

Otrkārt, mācību grāmatā jābūt bagātai tekstu un uzdevumu daudzveidībai, kuri sekmē skolēnu ar dažādiem intelektiem (izmantojot Gārdnera daudzveidīgā intelekta iedalījumu) izaugsmi. Teksti un uzdevumi ir motivējoši un attīsta skolēnu kritisko domāšanu. Mācību grāmata ir izstrādāta tā, lai skolēni ar to var strādāt individuāli. Katra temata (nodaļas, apakšnodaļas) noslēgumā tiek piedāvāti uzdevumi pašpārbaudei.

Atzinīgi tiek novērtētas tās mācību grāmatas, kurās ir skaidri saskatāma starppriekšmetu saikne, kā arī izmantoti dažādi avoti, kuri aktīvi tiek pielietoti mācību procesā.

Kvalitatīvs mācību līdzeklis ir arī tāds, kurā vielas teorētiskais izklāsts ir pamatots ar daudzveidīgiem praktiskiem piemēriem, tādējādi skolēni var saistīt teoriju ar ikdienas situācijām un praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

Vērtējot mācību grāmatu kvalitāti, vienmēr tiek diskutēts par grāmatas satura un dizaina mijiedarbību, proti, kāda ir vizuālā materiāla loma mācību priekšmeta satura atklāšanā. Mūsdienīga un kvalitatīva mācību grāmata nozīmē, ka saturs un dizains ir nedalāmi jēdzieni, jo grāmatas dizains ir jēgpilns, pamatots un respektē konkrētā mācību priekšmeta un vecumposma prasības. Kvalitatīvā mācību grāmatā ilustratīvais materiāls (zīmējumi, fotogrāfijas, tabulas, diagrammas, teksta izcēluma zīmes u.c.) ir ar mācību slodzi, tas papildina tekstuālo informāciju un veicina mācību vielas labāku izpratni. Nav pieņemams, ka ilustratīvais materiāls ir pašmērķīgs, lieks, aizpilda tukšās vietas.

Kā šie galvenie kvalitātes principi atspoguļojas Apgāda Zvaigzne ABC izdotajās mācību grāmatās? Lai raksturotu situāciju, sniegšu nelielu ieskatu Apgāda Zvaigzne ABC nesen izdotajās mācību grāmatās.

Viena no jaunākajām un interesantākajām mācību grāmatām ir E. Krastiņas, E. Limanovičas, E. Drelingas un E. Volānes sarakstītā “ Praktiskā matemātika 1. klasei”. Šis darbs savā uzbūvē uzskatāms par novatorisku, jo paredzēts integrētai matemātikas, mājturības un tehnoloģiju apguvei. Grāmata aicina apgūt matemātikas pamatus praktiski – skolēni darbojas ne tikai ar skaitļu izteiksmēm, meklē pārus un draudzīgās vienādības, bet strādā arī ar papīru, krāsām, dārzeņiem un traukiem, pielietojot iegūtās zināšanas (piemēram, no dzijas izloka ciparu 3, no dārzeņiem izgriež noteiktas figūras u.tml.). Šī mācību grāmata nodrošina ne tikai starppriekšmetu saikni, bet arī iespēju skolēniem radoši apgūt mācību vielu. Apgāds Zvaigzne ABC ir pieteicis mācību grāmatu “Praktiskā matemātika 1. klasei” dalībai konkursā “Zelta ābele 2008”.

Līdzīga koncepcija ir L. Sausiņas mācību komplekta “ Bioloģija vidusskolai” pamatā, t.i., darbam ir pārdomāta un ieturēta struktūra, tematu izklāstā izmantoti daudzveidīgi avoti, nodrošināta sasaiste ar radniecīgiem mācību priekšmetiem (ģeogrāfiju, ķīmiju u.c.), un piedāvātie jautājumi un uzdevumi veicina temata izpratni un zināšanu nostiprināšanu. Bioloģijas apgūšanā ļoti liela loma ir vizuālajiem materiāliem, tāpēc arī šajā grāmatā to izmantošana ir pārdomāta. Arī šī mācību grāmata ir pieteikta konkursam “Zelta ābele 2008”.

2008. gadā EEPG labāko mācību grāmatu konkursā piedalījās R. Arāja, V. Druļļa un A. Miesnieces veidotā dabaszinību mācību grāmata 3. klasei “ Izzini pasauli!”, un arī šīs grāmatas pārdomāto, bagātīgo ilustratīvo materiālu atzinīgi novērtēja žūrijas locekļi.

I. Vilka “ Fizika” 8. un 9. klasei piedāvā jaunu pieeju šī priekšmeta apgūšanā. Fizika ir viens no tiem mācību priekšmetiem, kurā ļoti būtiska ir teorētisko jautājumu sasaiste ar praktiskiem piemēriem, uzdevumiem un jautājumiem. Piemēram, 9. klasē mācoties par elektromagnētiem, ir piedāvāts eksperimenta apraksts – kā mājās pagatavot elektromagnētu, un nodaļu beigās ir jautājumi, no kuriem viens ir šāds: kā elektromagnētu var izmantot metāllūžņu šķirošanai? Mācību grāmatā katru nodaļu noslēdz kopsavilkums un jēdzienu skaidrojums.

EEPG labāko  mācību grāmatu konkursā darbu pieteikšana notiek katru gadu februārī, bet uzvarētāju apbalvošana ir prestižā Frankfurtes grāmattirgus laikā oktobrī (šogad balvu pasniegs 14. oktobrī). Šis konkurss ir vēl viena iespēja ikvienam mācību grāmatu izdevējam pārdomāt iekšējos kvalitātes principus, mācīties un gūt atziņas no citu Eiropas kolēģu pieredzes, kā arī salīdzināt savu un citu kolēģu veikumu. Atšķirībā no citiem konkursiem, šajā ir tikai uzvarētāji, jo katram tiek dota iespēja pilnveidoties un tiekties pēc izcilības balvām ar jauniem darbiem un gūt grāmatas lietotāju – skolotāju, skolēnu un viņu vecāku  –  atzinību. Vēlētos piebilst, ka tās Apgāda izdotās mācību grāmatas, kas iepriekšējos gados piedalījušās EEPG labāko mācību grāmatu konkursā, žūrija vienmēr novērtējusi pozitīvi.

Sintija Buhanovska,
Apgāda Zvaigzne ABC Mācību grāmatu attīstības un kvalitātes grupa

Lasītāju atsauksmes

Iesaki draugiem