Apraksts

Krājumā apkopoti 9. klases valsts pārbaudes darbi latviešu valodā (2008–2011) un to vērtēšanas kritēriji.
Valsts pārbaudes darbos tiek vērtētas skolēna valodas prasmes: lasīšana, valodas sistēmas izpratne, rakstīšana, runāšana. Pārbaudes darbi izstrādāti divos variantos, tāpēc krājumā var atrast daudz metodisko materiālu mācību sasniegumu vērtēšanai. Piedāvātās atbildes palīdz skolēnam gan skolotāja vadībā, gan patstāvīgi vērtēt un pilnīgot savas valodas prasmes. Skolēnu vecāki var iepazīties ar līdzšinējo valsts pārbaudes darbu saturu un vērtēšanas kritērijiem.
Skolotāji šos darbus var izmantot gan kā skolēnu mācību sasniegumu pārbaudes formu, gan arī kā rosinājumu veidot individuālus pārbaudes darbus saviem skolēniem.

Iesaki draugiem