Apraksts

Pārstrādātā mācību grāmata atbilst LR IZM Valsts izglītības satura centra 2011. gadā izstrādātajam mācību programmas paraugam. Mācību komplekts izveidots atbilstoši fizikas standartam 9. klasei, kurš iekļauts kā 4. pielikums 2006. gadā izdotajos Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumos nr. 1027 par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem.

Mācību grāmatā 9. klasei iekļautas piecas nodaļas:
- “Elektriskās ķēdes”,
- “Elektromagnētiskie viļņi”,
- “Enerģijas lietojums”,
- “Fizika un tehnika”,
- “Pasaules uzbūve”.

Nodaļas sadalītas sīkākos tematos. Katram tematam mācību grāmatās atvēlētas 2–4 lappuses. Mācību grāmatās iekļauti arī tipveida uzdevumu risināšanas paraugi un laboratorijas darbu apraksti. Lai samazinātu skolotāja darba apjomu, gatavojoties mācību stundai, mācību grāmatās ir iekļauti arī dažāda veida un grūtību aprēķinu uzdevumi, kas kopā veido fizikas kursa apgūšanai nepieciešamo minimumu. Katras nodaļas beigās ir sniegts aplūkoto jēdzienu skaidrojums, bet grāmatu beigās – fizikālo lielumu tabulas. Tas darīts ar nolūku, lai skolēns varētu maksimāli racionāli izmantot mācību līdzekli un samazinātu nepieciešamību pēc papildu literatūras.
Lai 8. klasē nepārblīvētu mācību saturu, sadaļa par spiedienu un Arhimēda spēku ir pārcelta uz 9. klases nodaļu “Fizika un tehnika”, kopumā nedaudz pamainot mācību satura apguvei atvēlēto mācību stundu skaitu.

Iesaki draugiem