Apraksts

Rakstu krājumā ievietoti 30 referāti, kas nolasīti Pirmajā Juridiskās zinātnes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski-praktiskajā konferencē. Grāmatā ievietotie referāti pārstāv visas tiesību zinātnes sekcijas (Civiltiesisko zinātņu sekcija, Krimināltiesisko zinātņu sekcija, Starptautisko un Eiropas tiesību sekcija, Tiesību teorijas un vēstures sekcija un Valststiesību zinātņu sekcija) un ir veltīti ļoti plašam jautājumu lokam, tādēļ rakstu krājums noderēs ikvienam, kurš interesējas par tiesību zinātni.

Iesaki draugiem