Apraksts

Skolotāja grāmatu veido trīs sadaļas: mācību satura apguves secība un izmantojamās metodes; pārbaudes darbi mācību sasniegumu vērtēšanai; mācību metodiskie materiāli.

Mācību satura apguves secība izstrādāta atbilstoši pamatizglītības ģeogrāfijas standartā noteiktajam obligātajam mācību saturam un saskaņota ar mācību grāmatas un praktisko darbu burtnīcas saturu. Metodiskajā līdzeklī doti arī praktisko darbu un situāciju analīzes paraugu, kurus skolotāji var izmantot stundās, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas, attīstītu prasmes un rosinātu skolēnus analizēt un sintezēt.
Skolotāja grāmatā ietvertie pārbaudes darbi ir izstrādāti ar radošiem un integrētiem uzdevumiem divos variantos.

Iesaki draugiem