Apraksts

Mācību grāmatā iekļautais mācību saturs ir veidots saskaņā ar Valsts pamatizglītības standartā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un nodrošina standartā noteikto pamatprasību apguvi. Pārstrādājot iepriekšējo izdevumu, ņemti vērā skolotāju ieteikumi un mācību grāmata papildināta ar jauniem tekstiem lasīšanai, pašpārbaudes uzdevumiem un rubriku gramatikas apgūšanai (“Vēro un izdari secinājumus!”), kā arī mainīts grāmatas vizuālais noformējums. Mācību grāmatā ir ietverts nepieciešamais teorētiskais materiāls, kā arī doti vingrinājumi, uzdevumi un teksti mācību prasmju veidošanai un attīstībai. Mācību grāmatas materiāls sekmēs apzinātu un dziļu zināšanu apguvi, kā arī skolēnu patstāvību un radošo aktivitāti. Skolēni apgūst pareizrakstības iemaņas, zināšanas par vārdu šķirām, vārdu sastāvu un gramatiskajām kategorijām, teikuma uzbūvi, pieturas zīmju lietošanu. Grāmatas saturs atbilst skolēnu vecumam, mācību vielu skolēni apgūst, izmantojot dažādas interaktīvas darba formas, izpildot daudzveidīgus vingrinājumus un meklējot pareizās atbildes uz dažādiem atjautības uzdevumiem.

Iesaki draugiem