Apraksts

Burtnīca paredzēta gan skolēnu individuālajam darbam mācību stundā, gan arī veicot mājasdarbus. Skolēni uzdevumus var izpildīt, apgūstot mācību vielu stundā skolotāja vadībā vai patstāvīgi, izmantojot mācību grāmatu.
Daudzveidīgajos dažādas grūtību pakāpes uzdevumos ietverti mācību satura svarīgākie jautājumi. Uzdevumu izpilde sekmēs mācību satura vielas izpratni, domāšanas attīstību, rosinās izmantot citus uzziņu avotus.
Burtnīcā ir daudz attēlu, kurus radoši var izmantot uzdevumu izpildei.
Pētniecisko darbu lapas ir ievietotas temata sākumā, taču tās var izmantot arī temata nobeigumā.
Izdevums tulkots no M. Vlasenko burtnīcas „Bioloģija. Zooloģija 8. klasei. Darba burtnīca”.

Iesaki draugiem