Apraksts

Mācību grāmata ir sadalīta desmit nodaļās, no kurām katra saistīta ar kādu jaunāko klašu skolēniem aktuālu tematu (ģimene, draugi, mājdzīvnieki, iepirkšanās u.c.). Katra mācību tēma tiek vispusīgi apskatīta četrās apakšnodaļās, bet tēmas noslēgumā tiek apkopota un atkārtota mācību viela: nostiprinātas valodas prasmes, vārdu krājums un gramatikas likumi. Grāmata ietver saistošu uzdevumu klāstu, kas palīdz skolēnam daudzpusīgi attīstīt visas četras angļu valodas pamatprasmes – lasīšanu, klausīšanos, runāšanu un rakstīšanu. Piedāvājot individuālus, pāru, grupu, projektu darbus, kā arī lomu spēles, tiek veicināta mērķtiecīgu komunikatīvo prasmju pilnveidošana. Jaunā mācību grāmata satur daudzveidīgus uzdevumus, kas sekmē valodas apguvi skolēniem ar mācīšanās grūtībām un dažādiem intelekta veidiem (lingvistiskais, loģiski matemātiskais, mākslinieciskais, muzikālais u.c.), un tā ir papildināta ar atraktīviem vizuālajiem materiāliem – ilustrācijām un fotoattēliem, kas veicina mācību vielas apgūšanu.
Mācību grāmata atbilst “Noteikumiem par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” un Eiropas Mācību grāmatu izdevēju apvienības (European Educational Publishers Group) izstrādātajiem mācību grāmatu veidošanas ieteikumiem.

Iesaki draugiem