Apraksts

Autores aicina skolēnus kopā ar latviešu valodas skolotāju uzsākt ceļojumu pa latviešu valodas apguves labirintiem, piedāvājot izpētīt valodniecības pamatjautājumus (valsts valoda un dzimtā valoda, valodas funkcijas, valodu daudzveidība, zīmes agrāk un tagad), saziņas (mutvārdu un rakstveida) daudzveidīgās iespējas, valodas funkcionālo stilu lietošanas jomas, vienkārša un salikta teikuma veidojumu un tā gramatiskās pazīmes, tekstveidi un leksikoloģiju (vārda nozīmju daudzveidību, frazeoloģismu nozīmi valodā).
Mācību grāmatā autores atbilstoši Noteikumu par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem (MK noteikumi Nr. 1027, 9. pielikums, 19.12.2006.) prasībām saturu atspoguļo četrās kompetencēs (komunikatīvā, valodas, sociokultūras, mācīšanās), lai skolēns vienlīdz labi apgūtu četrus valoddarbības veidus – lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu.
„Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei” ir apstiprinājusi LR IZM 2007. gadā. Šo komplektu veido mācību grāmata, darba lapas un skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem