Apraksts

Kaspara Bikšes un Diānas Laivenieces novatoriskais komplektizdevums „Latviešu valoda vidusskolai, I” piedāvā mācību procesam svarīgas nostādnes: lingvokomunikatīvo pieeju mācību priekšmeta apguvē; kompetenču izkopšanu un pilnveidi; kritiskās un radošās domāšanas attīstību; mācību diferenciāciju un individualizāciju; valodas elementu un vienību aplūkojumu teksta līmenī.
Nozīmīgi un mācību komplekta lietotāju augstu vērtēti ir skolēniem piedāvātie mūsdienīgie teksti, kā arī daudzveidīgie uzdevumi, kas palīdz izkopt prasmes zinātniski pētnieciskā darba, referāta, mācību projekta izstrādē u. c.
Mācību grāmata piedāvā padziļināt pamatskolā apgūtās teorētiskās zināšanas un nostiprināt tās kopsakarā ar valodas praktisko lietojumu.

Iesaki draugiem