Apraksts

Mācību līdzeklī piedāvātas 30 darba lapas, kurās ietverti uzdevumi
• lasītprasmes un teksta izpratnes veicināšanai;
• vārdu krājuma pilnveidošanai;
• dažādu gramatikas tematu apguvei un nostiprināšanai;
• kultūras izpratnes paplašināšanai;
• pašvērtējuma prasmes attīstīšanai;
• jēgpilnai digitālo resursu izmantošanai.

Krājumā izmantoti mūsdienu latviešu un ārzemju autoru teksti, preses un tīmekļa materiāli, lai rosinātu sarunas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, pilnveidotu prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli. Katras darba lapas ievaddaļā piedāvātas ieteicamās sarunu tēmas ar skolēniem, kā arī akcentētas teksta fragmentā iekļautās vērtības un tikumi.

Krājuma pirmajā daļā skolotājs pats izvēlas, kā saņemt atgriezenisko saiti no skolēniem par stundā veikto darbu, savukārt otrajā daļā doti konkrēti uzdevumi atgriezeniskās saites veikšanai. Skolotājs var kļūt par šo darba lapu līdzautoru, sašaurinot vai paplašinot piedāvāto uzdevumu saturu un grūtības pakāpi atbilstoši stundas sasniedzamajam rezultātam. Tās var izmantot arī kā daļu no kombinēta pārbaudes darba, pielāgojot savu vērtēšanas skalu.

Uzdevumi darba lapās rosina atkārtot un nostiprināt morfoloģijas, sintakses, fonētikas un leksikoloģijas pamattēmas, kuras atbilst pamatskolas izglītības standarta prasībām. Iespējams, krājums var noderēt arī vidusskolēniem, atkārtojot valodniecības pamattēmas.

E-grāmatā ir ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem