Apraksts

Apgādā Zvaigzne ABC, izmantojot mācību komplekta “Valodas labirinti” pieredzi un radot jaunu grāmatu 4. klasei, pakāpeniski tiek veidots mācību grāmatu kopums latviešu valodā 4. –9. klasei atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā, kā arī atbalsts skolotājam – programma.

“Programma. Latviešu valoda 4. klasei” (atbilst mācību grāmatai Signe Ābola. “Latviešu valoda 4. klasei”, apstiprināta LR IZM 2022. gadā) ir palīgs skolotājiem, kopīgi ar skolēniem atrodot veiksmes atslēgu – zināšanās par latviešu valodu balstītu prasmi to izmantot sevis izteikšanai, citu pārliecināšanai, pasaules iepazīšanai, sava domāšanas procesa izzināšanai un skaidrošanai, problēmu risināšanai, jaunu ideju radīšanai.

Programmu veido pārskats par apgūstamajiem tematiem, katram tematam norādīts ieteicamais laiks temata apguvei, temata apguves mērķis, sasniedzamie rezultāti, temata apguves norise. Sasniedzamajos rezultātos raksturotas ziņas, kas pakārtotas standarta lielajām idejām, apgūstamās prasmes saziņā, tekstveidē un valodas struktūrā, komplekss sasniedzamais rezultāts no standarta, ieradumi un apgūstamie jēdzieni.

Programmā un mācību grāmatā apzināti izvēlēts ceļš, lai skolēni secīgi, mērķtiecīgi apgūtu valodas struktūru atbilstoši valodas līmeņiem un saistītu to ar saziņu un tekstveidi.

Programmā norādīts, kurus tekstu veidus skolēni lasa, klausās, vēro, kā arī rada paši un izmanto mācību procesā, pievērsta arī uzmanība tīmekļa audio un video formāta tekstu u. c. resursu izmantošanai.

Katram tematam norādītas arī iespējas starppriekšmetu saiknes realizēšanai.

Iesaki draugiem