Apraksts

“Latviešu valoda 5. klasei” ir pārstrādāts un papildināts “Valodas labirinti. Latviešu valoda 5. klasei” izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā. Mācību komplektizdevumu papildina darba lapas un pielikumi word.doc formātā. Šie materiāli pieejami mācību grāmatā norādītajā saitē. Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Grāmatā mācību saturs izkārtots astoņās nodaļās. 1. nodaļā aplūkots temats “Manas tautas vērtības”. Skolēni pētīs latviešu valodu starp citām valodām, tās nozīmi savā un sabiedrības dzīvē. 2. nodaļā aplūkots temats “Es – saziņā”. Skolēni lasīs ar mācībām vai interesēm saistītus tekstus, skatīsies un klausīsies tīmeklī pieejamos materiālus; noteiks tekstā galveno informāciju un domu; iesaistīsies saziņā par lasīto, redzēto, dzirdēto. 3. nodaļā aplūkots temats “Mani soļi dabā”. Skolēni pētīs teikuma pazīmes, noteiks tā robežas, radoši darbosies ar vārdiem un teikumiem, lai gūtu izpratni par valodu un tās uzbūvi. Noskaidros un pamatos, kādas ir aktualitātes dabas resursu saglabāšanā, skatoties videosižetus un lasot dažādus tekstus par Latvijas dabas bagātībām. 4. nodaļā piedāvāts temats “Atklāju interesanto”. Skolēni pētīs teikuma palīglocekļus un to nozīmi precīzas domas izteikšanai, meklēs informāciju par latviešu tautastērpiem, gatavos prezentāciju, rakstīs īsu lekciju, sadarbosies ar klasesbiedriem, izmantojot teikuma palīglocekļus, rakstīs radošus darbus. 5. nodaļā aplūkots temats “Ceļojums laikā un telpā”. Skolēni pētīs informāciju par norisēm Latvijā un ārvalstīs agrāk un mūsdienās. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, veidos dažādu žanru radošus darbus, kuros lietos saliktus teikumus. Meklēs informāciju videosižetos, gūs ierosmi no animācijas filmas, lai veidotu savu tekstu un projekta darbus. 6. nodaļā piedāvāts temats “Mana jaunrade”. Skolēni izteiks savas pārdomas rakstveidā, saistot stāstījumu ar personisko pieredzi un fantāziju, izmantojot atbilstošus valodas līdzekļus un ievērojot teksta žanru. Izzinās jaunrades darbu rakstīšanas paņēmienus, izvērtēs savas ieceres un rezultātu. 7. nodaļā piedāvāts temats “Daudzkrāsainais vārds”. Skolēni pētīs, kā vārda izvēli ietekmē noteiktā situācija, kā vārds kļūst par sava laika norišu, lietu liecinieku. Izzinās, kā personu raksturo viņa prasme izvēlēties vārdus. Uzzinās, kā noskaidrot vārda nozīmi vārdnīcās un kontekstā, lai pilnveidotu savus valodas lietotāja ieradumus. 8. nodaļā skolēni izvērtēs mācību gadā apgūto. Savukārt grāmatas noslēgumā pievienotas tabulas un shēmas, lai skolēns varētu ērti atkārtot visos tematos apgūto.

Katra temata sākumā formulēti skolēnam sasniedzamie rezultāti, bet temata noslēgumā piedāvāts pašvērtējums “Novērtē prasmes” par apgūto tematu.

Mācību grāmatā iekļauts plašs, ar apgūstamo tematu saistīts ilustratīvais materiāls. Asprātīgie Unas Leitānes zīmējumi, fogrāfijas, shēmas, tabulas rosina skolēnu domāt, pētīt un rast dažādu situāciju risinājumus, strukturēt informāciju, izteikt viedokli.

Mācību grāmatas saturu papildina darba lapas word.doc formātā. Tajās ietverti ar konkrēto tematu saistīti vingrinājumi, kuru veikšanai vajadzīgas vairāku soļu darbības, lai nostiprinātu prasmes un zināšanas. Darba lapas piedāvā skolotājam diferencēt vingrinājumus pēc grūtības pakāpes un skolēnu vajadzībām. Iespējams, ne vienmēr visi klases skolēni veiks visus darba lapās piedāvātos vingrinājumus.
Savukārt pielikumos piedāvātas pašvērtējuma tabulas, kuras skolēnam noteikti būs ērtāk veikt savā viedierīcē, nekā pārzīmēt pierakstu kladē vai burtnīcā. Tajās skolēni izvērtēs savas un klasesbiedru prasmes, secinās, kāds ir bijis mācīšanās ceļš, ja nepieciešams, meklēs veiksmīgākus risinājumus. 24. pielikumā piedāvātas mācīšanās stratēģijas. Iespējams, kādu no stratēģijām skolēni vēlēsies papildināt, ņemot vērā savu mācīšanās pieredzi. Gan darba lapas, gan pielikumus skolotājs kopā ar skolēniem var pārveidot un pilnveidot, ja tas nepieciešams. To pieļauj word.doc formāts.

Grāmatā īpaša uzmanība pievērsta caurviju prasmēm, īpaši skolēna pašvadītām mācībām, sadarbības prasmei un digitālajai prasmei. Grāmatās atrodams informācijas logs “Dari tā! vai Dariet tā!”, kurš piedāvā skolēnam atbalstu, kā veikt kādu uzdevumu, kā sadarboties grupā, strādāt tīmeklī u. tml. Kā arī skolēns tiek aicināts izmantot digitālos resursus (piem., tezaurs.lv) vārdu nozīmju noskaidrošanai.
Grāmatā sniegts atbalsts jēdzienu un teorijas izskaidrošanai konkrētajā tematā tādos informācijas logos kā “Iegaumē!”, “Ievēro!”. Piedāvāts informācijas logs “Atsauc atmiņā!”, kurā tiek atgādināts, ka skolēns kādu jēdzienu, parādību jau ir apguvis. Piedāvāta arī vārdnīca atsevišķu vārdu un terminu skaidrojumam. Lai skolēnam būtu vieglāk uztvert konkrēto tematu, skaidroto parādību, tiek piedāvāts informācijas logs “Saruna”, kurā autores draudzīgi sarunājas ar skolēnu par kādu tematu, parādību, jēdzienu, tā sniedzot atbalstu.

Sagatavošanā “Programma. Latviešu valoda 5. klasei”.

 

E-grāmatā ietverts izdrukājams un rediģējams digitāls papildsaturs – darba lapas un pielikumi. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem