Apraksts

Mācību komplektizdevums “Literatūra 6. klasei. Kompetenču pieeja” (1. daļa un 2. daļa – mācību grāmatas, klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi) ir komplektizdevuma “Literatūra 6. klasei” 1. daļa un “Literatūra 6. klasei” 2. daļa papildināti un pilnveidoti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747 (2018. gada 27. novembrī) “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Skolotājiem piedāvāta autorprogramma “Programma. Literatūra 4.–9. klasei”, kura palīdzēs realizēt kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā noteiktos sasniedzamos rezultātus skolēnam pamatskolā mācību priekšmetā “Literatūra” (4.–9. kl.).

Mācību saturs izkārtots divās mācību grāmatās, kuru moto ir “Pasaule man panāk pretī”. Mācību grāmatu saturs noslēdz literatūras apguves posmu 4.–6. klasei. Mācību grāmatas rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

2. daļā skolēni turpinās padziļināt izpratni par prozas žanriem, lasot M. Cielēnas literāro pasaku, J. Jaunsudrabiņa tēlojumu, A. Upīša, M. Zariņa, M. Runguļa, I. L. Muižzemnieces (Milleres) stāstus, iepazīs T. Defombela un Dž. Svifta romānu fragmentus.

Mācību grāmatai ir pievienots papildsaturs saitē, kurā iekļauti klausīšanās teksti (audiofaili), darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas arī izdrukāt, kā arī 43 pielikumi (word.doc formātā), kuri piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas (arī visu 4. –6. klasē piedāvāto stratēģiju apkopojumu), pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan uzrakstītā darba pārlūkošanas un pilnveidošanas procesā.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi izturēties pret savu mācīšanās procesu, sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai.

Pielikumu paraugi 6. klasei - 31., 35., 43.

E-grāmatā ietverts izdrukājams un rediģējams digitāls papildsaturs – darba lapas un pielikumi – un klausīšanās teksti. Šis papildsaturs pieejams arī grāmatas drukātajā versijā. E-grāmatā arī ērti izmantojamas saites uz grāmatā minētajiem ārējiem resursiem.

Iesaki draugiem