Apraksts

Mācību grāmata ir veidota saskaņā ar jauno pamatizglītības standartu (MK 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”) un autoru veidotu programmu matemātikā 1.–3. klasei.

“Raibu raibā pasaule. 2. klase. Matemātika 2” ir veidota, pārstrādājot iepriekš izdoto grāmatu no mācību izdevumu sērijas “Raibā pasaule”.

Grāmatas saturs ir papildināts ar uzdevumiem, kas veicina pašvadītas mācīšanās un sadarbības prasmju attīstību. Mācību saturs ir pasniegts daudzveidīgi, piedāvāti dažādi risināšanas un spriešanas paņēmieni.

Grāmatā iekļautais mācību saturs attīsta pamatprasmes, caurviju prasmes un ieradumus, nodrošinot kompetences veidošanos.

Katras tematiskās nodaļas sākumā atklāts skolēnam sasniedzamais rezultāts, bet nodaļas beigās dota iespēja skolēnam pašam pārliecināties, ko viņš jau ir apguvis.

Mācību grāmata ir paredzētas darbam 2. klasē 2. semestrī. Ja skolotājam ir vēlme, papildus “Raibu raibās pasaules” grāmatai var izmantot darba burtnīcu.

Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2021. gadā.

Matemātika II tematisko plānu var lejupielādēt šeit. 
Tematiskajam plānam ir ieteikuma raksturs. Skolotājs drīkst veikt nepieciešamās korekcijas atkarībā no klases vajadzībām.

Iesaki draugiem