Apraksts

“Literatūra 7. klasei, 1. daļa. Kompetenču pieeja” ir mācību grāmata ar papildsaturu (klausīšanās teksti, darba lapas, pielikumi). Tā ir “Literatūras 7. klasei, 1. daļas” papildināts un pilnveidots izdevums. Mācību grāmata atbilst kompetenču pieejai mācību saturā, veidota atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747). Mācību izdevumu apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija 2020. gadā.

Mācību grāmatas moto ir “Uzcel savu Gaismas pili”. Mācību grāmatā piedāvāti latviešu autoru darbi, kas sniedz ieskatu Ausekļa dzejā (temats “Tautas ideāli un es”), latviešu autoru prozā, aplūkojot tādas tēmas kā “Biogrāfiskā proza”, “Miniatūra” (temats “Bērnības iespaidi). Tematā “Gadskārtu svētki” (tēma “Folklora”) skolēni iepazīs Ziemassvētku, Lieldienu, Jāņu, Miķeļu tradīcijas, kuras atklātas mūsu folklorā. Mācību grāmatā rodamas idejas lasītāju semināram par Z. Ērgles garstāstiem un ieteikumi, kā izvēlēties grāmatas patstāvīgai lasīšanai.

Grāmata rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt savas zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu un tematu, izmantojot informācijas logu “Uzzini vairāk!”, kurā norādītas tīmekļa vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.

Mācību grāmatā pievienotajā saitē ir šāds papildsaturs.

  • Klausīšanās teksti (audiofaili).
  • Darba lapas, kuras skolēni var atvērt word. doc formātā, strādāt tajās, saglabāt un, ja vēlas, arī izdrukāt.
  • Pielikumi (word.doc formātā) piedāvā atbalsta materiālu skolēna mācībām, īpaši akcentējot tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, digitālā pratība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība. Skolēni pielikumos atradīs ieteikumus, mācīšanās stratēģijas, pašvērtēšanas materiālus, kā arī vērtēšanas kritēriju tabulas, kuras, iespējams, izmantos skolotājs viņu darbu summatīvajai vērtēšanai. Šīs tabulas skolēnam palīdzēs gan darba radīšanas procesā, gan uzrakstītā darba pārlūkošanas un pilnveidošanas procesā.

Skolēni tiek aicināti atbildīgi sekot līdzi mācībām, plānojot, uzraugot un vērtējot paveikto. Sadarbojoties ar klasesbiedriem, skolēni vērtē un analizē savu veikumu, ieklausās ieteikumos un pilnveido savas prasmes, izvirzot konkrētus mērķus sava snieguma pilnveidošanai. Mācību grāmatā pievienotais saturs atzīmēts ar atbilstošām norādēm.

Iesaki draugiem