Apraksts

Šī grāmata turpina ģeogrāfijas mācību izdevumu sēriju, kuri veidoti atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā, lai palīdzētu īstenot valsts pamatizglītības standartā noteiktos plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā.

Grāmata “Ģeogrāfija 8. klasei” veidota atbilstoši projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām.

Mācību saturs grāmatā sakārtots 6 nodaļās.
1. Kāpēc notiek klimata pārmaiņas?
2. Kas ir dabas resursi?
3. Kas ir biomas un kāda ir to ģeogrāfiskā izplatība?
4. Kāpēc tuksneši var būt atšķirīgi?
5. Kādi meži ir pasaulē?
6. Kā izveidojušās zālāju biomas?

Mācību satura organizēšanas novitāte ir atteikšanās no ilgus gadus praktizētās kontinentu pieejas ģeogrāfijas apguvē un pāreja uz kompleksu skatījumu – izpratni par Zemi kā dabas sistēmu jeb ģeosfēru mijiedarbības telpu.

Jaunajā grāmatā mācību satura izklāsts veidots tā, lai rosinātu skolēna izziņas procesu, uzsverot domāšanas un padziļinātas izpratnes veidošanu, kā arī pētniecisko prasmju attīstīšanu, piedāvājot dažāda līmeņa teorētiskos un praktiskos uzdevumus.

Iesaki draugiem