Apraksts

Mācību grāmata ir paredzēta 2. klases 1. pusgadam. Tā ir izstrādāta, pamatojoties uz IZM VISC piedāvāto latviešu valodas mācību priekšmeta programmu “Latviešu valoda 1.-9. klasei. Pamatizglītības mācību priekšmeta programmas paraugs”, un atbilst latviešu valodas mācību priekšmeta standartam.
Mācību grāmata nodrošina iespēju attīstīt skolēnu valodas pamatkompetences – komunikatīvo, valodas, sociokultūras un mācīšanās. Mācību saturs grāmatā ir izkārtots četrās tematiskās nodaļās. Katru no tām veido vairākas saturiski savstarpēji vienotas tēmas.
Ielikumā “Lasīsim”, kas ir pievienots arī e-grāmatai, ir ietverti literāro darbu fragmenti.

Iesaki draugiem