Apraksts

Krievu valodas rokasgrāmatā uzskatāmās shēmās apkopotas visas skolā apgūstamās gramatikas tēmas, īpaša uzmanība veltīta tiem ortogrāfijas, sintakses un punktuācijas jautājumiem, kuri skolēniem parasti sagādā lielākas grūtības. Materiāls kārtots pēc principa – no vienkāršākā uz sarežģītāko. Regulāri ieskatoties rokasgrāmatā, jūs drīz vien pārliecināsieties, ka tajā iekļautās shēmas un piemēri ir viegli uztverami un iegaumējami. Prasme rakstīt bez kļūdām – tas ir solis ceļā uz panākumiem. Speriet to!

В краткий схематический справочник по русскому языку включены все темы, изучаемые в школе, особенное внимание уделяется тем вопросам орфографии, синтаксиса и пунктуации, которые обычно вызывают затруднения у учащихся.
Материал расположен по принципу «от простого к сложному». Если постоянно будете открывать справочник и проверять себя, то скоро убедитесь, что данные в нем схемы и примеры легко воспринимаются и запоминаются.
Умение грамотно писать и правильно расставить знаки препинания — это шаг к успеху в жизни. Сделайте его!

Iesaki draugiem